flagi 01flagi 02flagi 03flagi 04flagi 05flagi 06flagi 07flagi 08flagi 09flagi 10

Kancelaria Jarzynka i Wspólnicy na FacebookuYouTube Kancelarii Jarzynka i Wspólnicy

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach: 9:00-17:00

tel: 22 861 21 21
ul. Słomińskiego 19 lok 522,
00-195 Warszawa
kancelaria@jarzynka.eu
Rzecznik Patentowy

Justyna Aftyka radca prawnyJUSTYNA AFTYKA
Radca Prawny. Rzecznik Patentowy. Absolwentka studiów
w Centrum Prawa Brytyjskiego
i Europejskiego, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski
w kooperacji z Uniwersytetem
w Cambridge.
rzecznik patentowy Michał Jędrzejewski
MICHAŁ JĘDRZEJEWSKI
Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO.
Robert Jarzynka
ROBERT JARZYNKA
Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Wspólnik zarządzający Kanacelarii Prawno-Patentowej.
02
JOANNA WOJEWÓDZKA-GIELECKA
Rzecznik patentowy. Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Absolwentka,
z wyróżnieniem, Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
karolina kranodebska jarzynka
KAROLINA KRASNODĘBSKA
Kierownik kancelarii. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 1. Znaki towarowe
 2. Wzory przemysłowe
 3. Wynalazki i wzory użytkowe
 4. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Znakiem towarowym mogą być: słowo, slogan reklamowy, dźwięk, melodia, rysunek, kombinacja słów i elementów graficznych, kolory, hologramy, elementy wyróżniające adresów internetowych, postacie przestrzenne (3D), a także każde oznaczenie, które pozwoli odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

Znak towarowy to rękojmia właściwej identyfikacji towaru lub usługi z producentem lub usługodawcą. Właściwe zabezpieczenie interesów prawnych do znaku towarowego daje możliwość korzystania z monopolu jego używania w obrocie gospodarczym. Pełni on również funkcję reklamową i gwarancyjną jakości oferowanych towarów lub usług, na które jest nakładany.

Kancelaria świadczy usługi badania zdolności rejestrowej oznaczeń w krajowych, europejskich i międzynarodowych bazach danych według kryteriów określonych w obowiązujących krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisach prawa. Badania pozwalają ocenić ewentualne ryzyko odmowy rejestracji oraz właściwie dobrać postać zgłaszanego znaku.
Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy pieczę nad utrzymaniem ochrony praw ochronnych na znaki towarowe.
Dokonujemy zmian w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych. W przypadkach naruszeń praw wyłącznych inicjujemy lub uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych, dotyczących unieważnienia lub wygaszenia praw ochronnych na znaki towarowe.
W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli znaków towarowych. W przypadku stwierdzenia kolizji praw prowadzimy negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowujemy umowy dotyczące znaków towarowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia praw do znaków towarowych.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest w trybie krajowym przez Urząd Patentowy RP. Natomiast w systemie europejskim prawo z rejestracji udzielane jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania). Prawo wyłączne do wzoru przemysłowego przysługuje uprawnionemu przez okres 25 lat. Okres ten podzielony jest na 5-cioletnie okresy ochronne.

Zakres prawa z rejestracji określa ilustracja wzoru. Kancelaria opracowuje dokumenty zgłoszeniowe wzorów przemysłowych adekwatnie do wymogów formalnych zawartych w przepisach prawa krajowego lub wspólnotowego. Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy pieczę nad utrzymaniem ochrony udzielonych praw wyłącznych.
Dokonujemy zmian w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych.
W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli wzorów przemysłowych oraz uczestniczymy w negocjacjach zmierzających do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowujemy umowy dotyczące wzorów przemysłowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Kancelaria oferuje pomoc prawną związaną z uzyskiwaniem praw wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie ochrony przed działaniami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji. Podejmujemy również działania mające na celu zwalczanie takich praktyk.

next
prev

Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa Jarzynka i Wspólnicy świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie własności intelektualnej, w szczególności dotyczące znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych, praw autorskich, domen internetowych, nieuczciwej konkurencji, licencji i transferu praw wyłącznych. Kancelarię tworzą profesjonalni i doświadczeni prawnicy, posiadający uprawnienia rzecznika patentowego, europejskiego rzecznika patentowego znaków towarowych i wzorów przemysłowych, oraz europejskiego rzecznika patentowego, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu własności intelektualnej.

Podejmujemy czynności przed właściwymi organami krajowymi, tj. Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami celnymi. Reprezentujemy naszych klientów również przed zagranicznymi instytucjami właściwymi w sprawach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz wynalazków: Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (Szwajcaria) oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium (Niemcy).

Współpraca z kancelariami patentowymi z innych krajów umożliwia nam skuteczną pomoc w uzyskiwaniu na rzecz klientów praw własności intelektualnej i ściganiu naruszeń własności intelektualnej także poza terytorium Polski.

Oferujemy szeroki wachlarz usług wykonywanych przez europejskich rzeczników patentowych, radców prawnych. Wspieramy polskich wynalazców. Twój pomysł jest Twoją przyszłością!

Aktualności

 • Podmiot właściwy do rozstrzygania żądania unieważnienia prawa z rejestracji

  Ciekawą kwestią, tj. związaną z podmiotem właściwym do rozstrzygania żądania unieważnienia prawa z rejestracji zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

  Wszystko zaczęło się od decyzji Urzędu Patentowego RP ze stycznia 2003 roku, kiedy to organ udzielił na rzecz polskiej spółki jawnej prawa ochronnego na wzór przemysłowy pt "Butelka z zakrętką".

  W dniu 5 maja 2006 roku do Urzędu Patentowego RP ze strony firmy U. R. wpłynął wniosek o unieważnienie w/w wzoru przemysłowego. Wnioskodawca swój interes prawny uzasadniał tym, że na jego rzecz został zarejestrowany przestrzenny znak towarowy z datą pierwszeństwa od 28 stycznia 1999 roku, z kolei sporny wzór przemysłowy narusza przysługujące mu prawo. Ponadto, zdaniem firmy U. R. rejestracja spornego wzoru narusza dobre obyczaje co przejawia się tym, iż uprawniona spółka wykorzystała renomę znaku towarowego, na co przedłożył dowody w postaci materiałów reklamowych z daty wcześniejszej aniżeli data rejestracji wzoru przemysłowego. Tym samym sporny wzór w dacie zgłoszenia nie posiadał cechy nowości, jak również nie odznaczał się oryginalnym charakterem, bowiem zarówno przestrzenny znak, jak i sporny wzór są do siebie podobne. W tym wypadku wnioskodawca przedłożył dowody w postaci wydruków ze sklepów internetowych ukazujące różnego rodzaju butelki co wskazywać miało na duża swobodę twórczą przy ich projektowaniu.

  W odpowiedzi na wniosek uprawniona spółka wskazała, iż przedstawione przez wnioskodawcę materiały nie mogą stanowić dowodów, bowiem część z nich została poświadczona za zgodność, z kolei część dotyczy jedynie nazwy znaku. Ponadto, po przeanalizowaniu znaku oraz spornego wzoru zdaniem spółki konstrukcja oraz wygląd zewnętrzny różnią się od siebie w sposób zasadniczy, w związku z czym podnoszone we wniosku argumenty są bezzasadne.

  Decyzją z października 2007 roku Urząd Patentowy RP unieważnił sporny wzór przemysłowy. W uzasadnieniu wskazano, iż podstawę stanowi ustawa Prawo własności przemysłowej w pierwotnym brzmieniu, bowiem zgłoszenie spornego wzoru nastąpiło w kwietniu 2001 roku. Oceniając znak oraz wzór organ stwierdził, iż oba wytwory są podobne, bowiem posiadają tożsame cechy ich ukształtowania i wyglądu, co samo w sobie stanowi podstawę do unieważnienia spornego wzoru przemysłowego. Organ wskazał, iz sporny wzór nie różni się w sposób istotny od przestrzennego znaku towarowego, co oznacza iż pozbawiony jest indywidualnego charakteru. W odniesieniu zaś do braku cechy nowości Urząd Patentowy wskazał, iż wzór przemysłowy "Butelka z zakrętką" jest nowy, gdyż nie został od podany do wcześniejszej wiadomość iw taki sposób, aby było możliwe jego odtworzenie. Ponadto, wykorzystywanie spornego wzoru nie było sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdyż posiada on cechy czysto techniczne i nie posiada cech sprzecznych z dobrymi obyczajami.

  Spółka jawna nie zgadzając się z wydaną decyzją, w skardze z października 2007 roku wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji. Podstawą żądania było m.in. naruszenie przepisów prawa materialnego i postępowania polegające na niewłaściwym zastosowaniu przepisów oraz błędnej ich wykładni, jak również niewłaściwą ocenę dowodów i przyjęcie błędnych ustaleń faktycznych. Ponadto, w uzasadnieniu wskazano, iż Urząd Patentowy RP uznał w sposób nieprawidłowy, że toczące się postępowanie dotyczyło sprawy naruszenia prawa do znaku towarowego, a nie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Zdanie skarżącego owe postępowania różnią się znacznie od siebie na co wskazuje odmienny cel i metody, jak również instytucje uprawnione do dokonania oceny. Tym samym, wnioskodawca winien wykazać naruszenie prawa do przestrzennego znaku towarowego przez spółkę, jeżeli chce powoływać się na art. 117 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej jako podstawę unieważnienia.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznając skargę spółki wskazał, iż nie ma wątpliwości, iż wnioskodawca wystąpił z żądaniem unieważnienia prawa z rejestracji spornego wzoru przemysłowego udzielonego na rzecz uprawnionej spółki. Zdaniem sądu Urząd Patentowy RP jest właściwy do rozstrzygnięcia żądania unieważnienia prawa z rejestracji w każdym przypadku także na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej. Zatem ustalenie, czy w sprawie zachodzi przesłanka uzasadniająca w świetle powołanego przepisu unieważnienie prawa, należy do wyłącznej właściwości Urzędu Patentowego RP działającego w trybie spornym.

  Tym samym, błędne jest stanowisko skarżącej jakoby organ błędnie uznał, iż postępowanie dotyczy naruszenia prawa do znaku towarowego, bowiem już z samej treści zaskarżonej decyzji wynika, iż Urząd Patentowy RP rozpoznawał wniosek o unieważnienie spornego wzoru i rozstrzygał wyłącznie w tym zakresie. Sąd nie zgodził się także z zarzutem braku właściwości organu do orzekania o naruszeniach praw osobistych i majątkowych, gdyż w ugruntowanym i jednolitym orzecznictwie sądów nie występowały podnoszone przez skarżącą wątpliwości co do braku właściwości Urzędu Patentowego. Na zakończenie sąd wskazał, iż organ dokonał porównania spornego wzoru z przeciwstawnym znakiem towarowym, a nie przedstawionymi wyrobami dostępnymi na rynku jak to podnosi skarżąca. Także pozostałe zarzuty spółki okazały się nietrafne, w związku z czym wyrokiem z dnia 21 listopada 2008 roku (VI SA/Wa 710/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę.

  Napisano czwartek, 20 kwiecień 2017 09:19
 • Spór o wzór przemysłowy. Nestle vs. Rexam

  W historii niejednokrotnie miały miejsce różnego rodzaje spory m.in. o kształt telefonów, mebli itp. Warto jednak przypomnieć o sporze, który z pewnością miał w tle walkę konkurujących ze sobą producentów wód mineralnych. Chodzi o spór Nestle - producenta wody Perrier oraz Huta szkła Rexam Szkło Wyszków, która dostarcza butelki dla producenta wód Ostromecko, czyli głównego konkurenta Nestle na polskim rynku.

  Istotą sporu był kształt szklanej, zielonej butelki o pojemności 300 ml zgłoszonej przez Rexam w 2003 roku jako wzór przemysłowy pt. „butelka do dowolnych cieczy”. Głównym odbiorcą korzystającym z produkowanej przez Hutę butelki był producent wody Ostromecko.

  W połowie 2005 roku szwajcarski koncern Nestle będący producentem wody Perrier pakowanej w podobne, zielone butelki wystąpił do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie spornego wzoru. Zdaniem Nestle wzór zgłoszony przez Rexam w dacie zgłoszenia nie miał charakteru nowości, w związku z czym nie powinien być zarejestrowany. Z przedstawionych dowodów oraz argumentów wynikało, iż sporna „butelka do dowolnych cieczy” była zaprezentowana już w 2000 roku, podczas konkursu „Teraz Polska”, gdzie uzyskała nawet wyróżnienie.

  Niewątpliwie smaczku temu sporowi dodaje fakt, iż Nestle na innym froncie w tym samym czasie toczyło spór o nieuczciwą konkurencję z producentem wody Ostromecko.

  Rzecznik patentowy Rexamu w wywiadach kilkukrotnie wspominał, że Nestle ma na celu jedynie wyparcie z rynku ich realnego, polskiego konkurenta, zaś brak jest przy tym żadnych merytorycznych argumentów uzasadniających unieważnienie wzoru, bowiem Huta sporne butelki zaczęła produkować w 2003 roku, wtedy kiedy zostały zgłoszone i niemożliwym było uzyskanie za nie wyróżnienia w 2000 roku.

  W efekcie w lipcu 2006 roku Urząd Patentowy RP unieważnił sporny wzór. Z uzasadnienia decyzji wynikało, iż organ poparł argumentację szwajcarskiego koncernu, a głównymi dowodami były wydruki ze stron internetowych oraz archiwalne zdjęcia z rozdania nagród w konkursie „Teraz Polska”, na których widoczna była zielona butelka.

  Napisano piątek, 07 kwiecień 2017 13:58
 • Lody z Lidla wycofane ze sprzedaży. Opakowania zbyt podobne do produktów marki Grycan.

  Na przełomie lutego i marca 2017 roku w siedmiu centrach dystrybucyjnych komornik sądowy w ramach prowadzenia postępowania zabezpieczającego zajął niemal 46 tysięcy produkowanych przez dyskont Lidl 500 ml opakowań lodów „Ballino” z uwagi na ich łudzące podobieństwo do lodów oferowanych przez Grycan. Podstawą takiego działania było postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 roku.

  Wszystko zaczęło się pod koniec 2016 roku, tj. w momencie, gdy należąca do marki Grycan spółka Lodziarnie Firmowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o udzielnie zabezpieczenia w związku z faktem, iż opakowania oferowanych przez dyskont lodów „Ballino” są niemal identyczne z tymi oferowanymi przez Grycana, co w rezultacie może prowadzić do wprowadzania konsumentów w błąd. W ocenie wnioskodawcy takie działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

  Ze słów Marcina Snopkowskiego, dyrektora generalnego spółki Lodziarnie Firmowe wynika, iż zaskoczyło ich działanie Lidla, bowiem współpraca w zakresie sprzedaży lodów Grycan pomiędzy firmami w latach poprzednich układała się bardzo dobrze, w związku z czym niezrozumiałym jest wprowadzenie do sprzedaży łudząco podobnych lodów w niemal identycznych opakowaniach oraz smakach. Zdaniem dyrektora sama spółka nie oponuje przeciwko zdrowej konkurencji handlowej, jednak takie zachowanie nie może być tolerowane z uwagi na wieloletnią pracę Państwa Grycanów w promowania swojej marki.

  Zdaniem pełnomocnika wnioskodawcy tak znaczne podobieństwa w połączeniu z tożsamymi warunkami zbytu oraz oferowaniem wcześniej produktów Grycan powodują, iż klienci narażeni są na pomyłkę. Ponadto, lody Grycan od lat nie zawierają w swoim składzie glutenu, co nie zostało potwierdzone w przypadku lodów Ballino, a co może negatywnie wpłynąć na osoby cierpiące na nietolerancję owego składnika.

  W odpowiedzi na zarzuty Grycana Lidl wskazał, iż oferowany przez dyskont asortyment dostosowuje się do aktualnych trendów i gustów Polaków, także w zakresie opakowań, co znajduje wyraz chociażby w umieszczeniu na opakowaniu lodów gałki lodów. Zdaniem sieci sklepów nikt nie ma prawa zmonopolizować takich oznaczeń na opakowaniach oferowanych przez siebie produktów.

  Odnosząc się zaś do samej marki Ballino – Lidl wskazał, iż owa marka jest konsumentom znana od lat jako marka własna sieci.

  W zakresie zaś oceny prawnej wydanego postanowienia Lidl podkreślił, iż wniosek spółki Lodziarnie Firmowe został w części oddalony, co potwierdza, że sąd nie uznał za uprawdopodobnione części stawianych im zarzutów. Dodatkowo jak wskazał Lidl, sieć dyskontów nie miała sposobności zapoznania się z wnioskiem oraz argumentacją wnioskodawcy z uwagi na fakt, iż postanowienie nie zostało im skutecznie doręczone przed dokonaniem zabezpieczenia.

  W swoim zakończeniu Lidl wyraził także chęć współpracy w zakresie szybkiego zakończenia sporu. Aktualnie spornych lodów Ballino nie ma w sprzedaży.

  Napisano piątek, 24 marzec 2017 15:03
 • Ulotki bez daty pewnej a publiczne ujawnienie

  Omawiany w niniejszym artykule wyrok WSA z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie o sygn. akt VI SA/WA 2232/10 co prawda nie dotyczy stricte wzorów przemysłowych, jednak reguluje kwestie związaną z cechą im niezbędną, tj. przesłanką nowości wzoru, a konkretniej jakie warunki powinna spełniać ulotka reklamowa mająca na celu udowodnienie wcześniejsze używanie danego wzoru przemysłowego czy też użytkowego.

  Urząd Patentowy RP w lipcu 2010 roku z wniosku przedsiębiorcy P. R. o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy udzielonego na rzecz uprawnionego W. R. wydał decyzję, którą unieważnił sporny wzór.

  Podstawą rozstrzygnięcia były dowody przedłożone przez wnioskodawcę na okoliczność braku nowości spornego wzoru, tj. (1) ulotka reklamowa ze zdjęciami zbiorników łupinowych wraz z fakturami za wykonanie ulotki oraz listą podmiotów, do których wysłaną tę ulotkę, (2) wydruk strony internetowej wraz z oświadczeniem  o opracowaniu tej strony w 2004 roku i z wydrukiem archiwum internetowego tej strony, wskazującym na daty ostatnich modyfikacji poszczególnych elementów tej strony, (3) 14 faktur sprzedaży zbiorników łupinowych wraz z projektami budowlanymi, (4) protokoły rozpraw i pozew w innej zakończonej już sprawie. Zdaniem uprawnionego uznał sprzeciw był bezzasadny z uwagi na fakt, że atrybutu nowości nie potwierdzają materiały załączone do sprzeciwu dowody, gdyż nie wskazują z jakiego okresu dokumenty te pochodzą.

  Urząd Patentowy RP stwierdził, iż sporny wzór w dacie zgłoszenia nie był nowy, o czym przesądziły dowody z pkt 2 i 3, bowiem publikacja internetowa w roku 2004 oraz jawne stosowanie w latach 2004 i 2005 ujawniały wszystkie charakterystyczne cechy spornego wzoru. Zdaniem organu, dowody z pkt 1 i 4 nie dowodzą, że cechy spornego wzoru zostały ujawnione przed jego zastrzeżeniem, gdyż ulotki oraz akta innej nie ujawniają szczegółów wzoru, z kolei lista odbiorców bez dat pewnych nie stanowi dowodu ujawnienia.

  Powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżył uprawniony W. R.

  Sąd podzielił zdanie Urzędu Patentowego RP, w którym wskazał, iż przedstawione przez wnioskodawcę dowody potwierdziły brak nowości oraz wcześniejsze ujawnienie spornego wzoru. WSA w wyroku wskazał, iż przedstawione przez wnoszącego sprzeciw w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP ulotki reklamowe bez daty pewnej - nie mogą stanowić dowodu publicznego ujawnienia wzoru użytkowego, bowiem dowody potwierdzające okoliczność wcześniejszego publicznego ujawnienia wzoru użytkowego przed datą jego pierwszeństwa powinny w sposób nie budzący wątpliwości dokumentować datę, w jakiej to nastąpiło.

  W ocenie sądu, podobnie jak i Urzędu Patentowego RP brak nowości przedmiotowego wzoru użytkowego potwierdza publikacja na stronie internetowej, na której podane zostały wszelkie opisy i rysunki spornego wzoru. Owe ujawnienie nastąpiło przed wrześniem 2004 roku, w związku z czym sporny wzór w dniu zgłoszenia tj. 29 maja 2006 roku nie spełniał cechy nowości. Zdaniem WSA powyższy fakt potwierdzały także załączone do akt faktury VAT z 2005 roku, oświadczenie kupującego oraz dokumentację dotyczącą konstrukcji zbiorników.

  Tym samym wyrokiem z dnia 21 marca 2011 roku skarga została oddalona.

  Napisano piątek, 17 marzec 2017 14:41
 • Deadmau5 walczy z fanką o imię kota “Meowingtons”

  Kot o imieniu Meowingtons jest obecnie w centrum sporu o znak towarowy. Meowingtons jest biało-czarnym kotem zaadoptowanym przez znanego DJ - Deadmau5. Znak „Meowingtons” jest obecnie zarejestrowany na rzecz Emmy Bassiri, jednak Deadmau5 grozi, że doprowadzi do unieważnienia znaku. DJ, który w rzeczywistości nazywa się Joel Zimmerman, twierdzi, że zaczął publicznie używać nazwy „Meowingtons” w 2010 roku. „The Meowingtons” jest w rzeczywistości całą marką – kilka kont na serwisach społecznościowych jest prowadzonych pod tą nazwą. Jest także linia słuchawek o nazwie “Meowingtons”. Co więcej, nazwą tą są opatrywane produkty Deadmau5. A przy tym cały branding jest ściśle związany z marką Deadmau5.

  Kiedy 2015 r. Zimmerman zapragnął uzyskać ochronę na nazwę “Meowingtons” okazało się, że jest ona już zarejestrowana jako znak przez Emmę Bassiri. Bassiri używa tej nazwy w związku z internetową sprzedażą produktów dla kotów, którą rozpoczęła w 2014 r.

  Zimmerman twierdzi, że Bassiri wiedziała, że nazwa “Meowingtons” jest związana z jego działalnością i chciała skorzystać z tego nawiązania, skoro jest jego obserwatorką na portalach społecznościowych, a nawet opublikowała zdjęcie prawie, że identycznego kota. Powiedział, że kilkukrotnie kierował wezwania do zaprzestania używania nazwy, jednak Bassiri odmawiała zastosowania się do żądań.

  Zdaniem Zimmermana, ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest duże i już parę osób pytało go czy jest jakoś związany z działalnością sklepu internetowego. Co więcej, używanie znaku przez panią Brassiri powoduje szkodę dla reputacji jego marki, z tego względu, że firma Brassiri otrzymała ocenę “F” od the Better Business Bureau, z zarzutem dotyczącym jakości produktów, obsługi klienta i wprowadzającej w błąd reklamy. Te frustracje klientów mogą odbić się na postrzeganiu marki Zimmermana “Meowingtons”.

  Zimmerman twierdzi, że został pozbawiony możliwości rejestracji znaku towarowego i kontrolowania swojej własności intelektualnej. Jeżeli sytuacja nie zostanie rozwiązana, zamierza wstąpić na drogę sądową.  

  Napisano poniedziałek, 27 luty 2017 12:01
 • Zorientowany użytkownik na gruncie tkanin

  Niejednokrotnie w orzecznictwie sądy różnych instancji niejako po swojemu, ale zgodnie z ogólnymi założeniami, definiują pojęcie „zorientowanego użytkownika”. Jednak odnosząc tę definicję do konkretnego rodzaju porównywanych przedmiotów wzorów przemysłowych – definicja ta może się nieznaczne różnić.

  Tym razem przenieśmy się na rynek tkanin oraz spory konkurencyjnych podmiotów na tym tle. 26 lipca 2012 roku (sygn. akt IX GCo 240/12) Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia wywodzonego, które miało nastąpić poprzez zakazanie obowiązanej spółce korzystania w sposób zawodowy i zarobkowy z tkanin tapicerskich i zajęcie tych tkanin  z uwagi na duże podobieństwo oferowanych przez strony produktów.

  Uprawniony nie zgadzając się z owym postanowieniem, wniósł zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, w którym zarzucił m.in. naruszenie przepisów art. 7301 § 1 KPC i art. 233 KPC, jak również naruszenie art. 104 i 105 ust. 3 i 4 ustawy Prawo własności przemysłowej co znalazło wyraz w błędnej wykładni spowodowanej oceną ogólnego wrażenia wywoływanego przez sporne wzory przez sąd, podczas gdy sąd nie posiada przymiotu zorientowanego użytkownika. W związku z powyższym uprawniony wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie.

  Obowiązany w odpowiedzi wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie od uprawnionego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

  Sąd Apelacyjny w Poznaniu analizując sprawę wskazał, iż twierdzenie uprawnionego, że oferowane przez niego tkaniny obiciowe wprowadzone do obrotu przez obowiązanego, z punktu widzenia „zorientowanego użytkownika”, dokonującego oceny na podstawie „ogólnego wrażenia” są tożsame z tkaninami uprawnionego zabezpieczonych jako wzór przemysłowy to zbyt mało aby przyjąć, że taka sytuacja zachodzi. Sąd wskazał, iż „pojęcie „zorientowanego użytkownika”, którym operują przepisy art. 104 i 105 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.), oznacza osobę, która stale używa danego towaru i w związku z tym ma pewną wiedzę na temat tego rodzaju wzorów. Może nim być bardzo uważny konsument, który wie czego szuka i zwraca uwagę na wszystkie widoczne elementy. Oczywiście pojęcie to jest pewnym tworem normatywnym - ale o określonych cechach, stąd ocena podobieństwa produktów przez pryzmat „ogólnego wrażenia” musi odbyć się z wykorzystaniem czynnika w pewnym stopniu fachowego”. Tym samym faktem jest, iż nieposiadanie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu cech „zorientowanego użytkownika” powoduje, iż nie mógł on uprawdopodobnionego charakteru roszczenia wywodzić z dokonanej przez siebie oceny ogólnego wrażenia spornych towarów. Sąd podkreślił, iż tkaniny obiciowe stanowią specyficzny rodzaj produktu, bowiem niemal wszystkie są do siebie podobne, a do ich rozróżnienia niezbędna jest specjalistyczna wiedza oraz szczegółowe badania różnic pomiędzy nimi, a takich możliwości sąd I instancji nie miał.

  Tkaniny są na tyle specyficznym wytworem, że w istocie wszystkie są do siebie podobne i trudno bez specjalistycznej wiedzy i szczegółowych badań ocenić różnice między nimi. Kierowanie się pierwszymi odczuciami osoby niezorientowanej w specyfice tych produktów, mogłoby spowodować, że uznając podobieństwo tkanin zbyt pochopnie zakazywałoby się ich produkcji i dystrybucji, co mogłoby spowodować nieodwracalne skutki dla obowiązanego. W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał roszczenie, które nie zostało poparte żadnym specjalistycznym materiałem, za nieuprawdopodobnione. W takiej sytuacji na podmiocie uprawnionym ciążył obowiązek uwiarygodnienia roszczenia, przynajmniej za pomocą opinii prywatnej, co w przypadku postępowania zabezpieczającego jest środkiem do uprawdopodobnienia roszczenia (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 września 2009 r., sygn. akt I ACZ 739/09).

  Tym samym, biorąc pod uwagę całokształt sprawy Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z 14 września 2012 roku (I ACz 1561/12) oddalił zażalenie.

  Napisano piątek, 03 luty 2017 12:00
 • Coca-Cola walczy o „Zero”

  Kto by pomyślał, że pojedyncze słowa, jak np. „zero”, mogą okazać się dla niektórych tak wartościowe? Coca-Cola już od 13 lat próbuje zdobyć w Stanach Zjednoczonych monopol, zgłaszając jako znak towarowy słowo „Zero”. Pierwsze zgłoszenie zostało złożone w 2003 r. i obejmowało ono napoje zawierające zero kalorii, w tym Coca-Colę Zero. W ostatecznym rachunku Coca-Cola zgłosiła 17 znaków, takich jak „Cherry Coke Zero”, „Vanilla Coke Zero” i inne.

  W niedawnej decyzji the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) orzekła, że Coca-Cola nie ma prawa wyłącznego do słowa „Zero”. Coca-Cola otrzymała jednak znak na linię napojów bezalkoholowych. Decyzja ta dotyczy sporu Coca-coli z konkurencyjnym producentem napoi Dr Pepper. W 2007 r. Dr Pepper, który także produkuje napój, w którego nazwie używa słowa „zero” - Diet Rite Pure Zero, sprzeciwił się zgłoszeniom Coca-Coli zarzucając, że  słowo „zero” jest wyrażeniem używanym powszechnie jako skrót od „zero kalorii” i niesłusznym byłoby przyznawanie tylko jednemu podmiotowi na rynku wyłączności używania tego słowa w stosunku do napojów bezalkoholowych. Jednakże w swojej decyzji z 23 maja the TTAB stwierdziło, że używanie przez Coca-Colę słowa „zero” w stosunku do napojów bezalkoholowych sprawiło, iż oznaczenie to nabyło charakteru odróżniającego i może być zarejestrowane jako znak towarowy. Poza tym, TTAB zostawiło otwarte drzwi na przyszłe rejestracje znaków zawierających słowo „zero” sugerując, że Dr Pepper także może zarejestrować sobie jako znak nazwę swojego napoju „Diet Rite Pure Zero” z tego względu, że jest to cała nazwa produktu, nie zaś pojedyncze słowo „zero”.

  Wygrana Coca-Coli umożliwia jej łatwiejsze ściganie jej naśladowców. Co więcej, gra była dla Coca-Coli warta świeczki, gdyż w rzeczywistości coraz bardziej zwracamy uwagę na to, co jemy i pijemy i staramy się unikać sztucznych substancji słodzących. Podobno określanie napoi jako „diet” (dietetyczny) nie jest aż tak skuteczne, jak właśnie używanie słowa „zero”. Potwierdza to fakt, iż w 2015 r. globalna sprzedaż Coca-Coli Zero wzrosła o 6%, podczas gdy sprzedaż Diet Coke o 6% spadła. Diet Coke nadal jest najlepiej sprzedającą się na świecie dietetyczną colą z 4,8% udziału w 168 miliardowym rynku napoi, jednak udziały Coca-Coli Zero wzrosły drastycznie w ciągu ostatniej dekady z 0,5% do aż 3%.

  Napisano środa, 01 luty 2017 13:55
 • Kardashianki walczą o znaki towarowe

  Siostry Kardashian zyskały sławę po emisji swojego reality show Z kamerą u Kardashianów, a także z licznych przedsięwzięć gospodarczych. Najbardziej znaną z Kardiashianek jest Kim, która w 2014 r. wyszła za mąż za amerykańskiego rapera Kanye Westa. W 2012 roku magazyn Forbes umieścił ją na 7 miejscu listy najbardziej wpływowych postaci show-biznesu. Kardashianki są także uwikłane w wiele sporów dotyczących znaków towarowych, które miały miejsce w ubiegłym roku.

  W ostatnim sporze siostry próbowały powstrzymać przyznanie ochrony prawnej ich przyszłej bratowej, Blac Chyna, na znak, który będzie po ślubie jej przyszłym nazwiskiem. W maju 2016, Chyna (prawdziwe nazwisko Angela Renee White) wniosła o rejestrację wyrażenia  „Angela Renee Kardashian” jako znak towarowy w klasie 35 (reklama) oraz 41 (rozrywka). Nie spodobało się to jednak siostrom Kardashian. W grudniu wniosły one sprzeciw twierdząc, że rejestracja znaku może doprowadzić do wprowadza w błąd, rozmycia ich znaków i powodować fałszywe sugestie powiązań lub też wpłynąć negatywnie na ich reputację.  Kardashianki same posiadają znaczną liczbę zarejestrowanych znaków, w tym „Kardashian” i „Kardashians” w klasie 35 i 41. Kardashianki podobno nie mają nic przeciwko nowej bratowej, nie zgadzają się jedynie na zmianę nazwiska, która ich zdaniem ma jedynie na celu wykorzystanie go przez Blac do własnych celów.

  Z kolei w lutym 2016 r. australijska gwiazda muzyki pop Kylie Minogue złożyła sprzeciw wobec zgłoszenia przez Kylie Jenner, przyrodnią siostrę Kardiashianek, znaku „Kylie”. Jenner zgłosiła swój znak w odniesieniu do usług reklamowych. Postępowanie to zostało na razie zawieszone w celu zawarcia ugody.

  Kardiashanki są córkami  Roberta Kardashiana, znanego amerykańskiego prawnika, który zmarł na raka przełyku w 2003 roku, a który zasłynął broniąc swojego przyjaciela O.J. Simpsona sądzonego o morderstwo swojej żony. Nie dziwi więc, że córki Kardashiana z taką zaciekłością bronią swojego nazwiska przez nieuprawnionym wykorzystywaniem go., 

  Napisano czwartek, 26 styczeń 2017 13:52
 • Nowy wzór przemysłowy to indywidualny wzór przemysłowy.

  Ciekawą sprawą związaną z cechami nowości i indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny.

  Sprawa zaczęła się sporną decyzją Urzędu Patentowego RP, którą udzielił na rzecz podmiotu uprawnionego prawa z rejestracji na wzór przemysłowy przedstawiający klameczkę jednoramienną trzpieniową z tarczami. Z taką decyzją nie zgodził się podmiot konkurencyjny, który wniósł sprzeciw od przedmiotowej decyzji, czym w rezultacie doprowadził do unieważnienia spornego prawa.

  W uzasadnieniu organ wskazał, iż sporny wzór nie spełnia cechy nowości, bowiem z dowodów przedstawionych przez sprzeciwiającego, tj. innego wzoru, który został zgłoszony niemal 3 lata wcześniej, wynika, iż przed datą zgłoszenia spornego wzoru zostały ujawnione niemal identyczne klamki okienne. Tym samym przeciwstawiony wzór przemysłowy mógł dotrzeć lub dotarł do wiadomości chociażby podmiotu uprawnionego do spornego wzoru. Jednocześnie Urząd Patentowy RP wskazał, iż w związku z brakiem cechy nowości spornego wzoru, nie rozpatrywał zarzutu braku indywidualnego charakteru w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

  Tym razem z decyzją nie zgodził się podmiot uprawniony, który zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie domagając się m.in. uchylenia zaskarżonej decyzji.

  W efekcie, wyrokiem z dnia z dnia 11 czerwca 2012 roku sąd uznał skargę za uzasadnioną, bowiem zaskarżona decyzja narusza przepisy postępowania. Zdaniem WSA z przepisów nie wynika aby badanie cechy nowości następowało nie tyko w oderwaniu, ale także z pominięciem cechy indywidualnego charakteru porównywanych wzorów. WSA w Warszawie wskazał, iż przepis odnoszący się do cechy nowości używa określenia "identyczny wzór", z czego wynika, iż cecha nowości może być badania dopiero wówczas, gdy oba wzory zostaną szczegółowo porównane. Ponadto, sąd stwierdził, iż organ winien zbadać indywidualny charakter spornego wzoru z uwzględnieniem ogólnego wrażenia, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku w porównaniu z przeciwstawionym wzorem oraz zakresu swobody twórczej producenta. Tym samym decyzja została uchylona i przekazana do ponownego rozpoznania.

  Tym razem Urząd Patentowy RP nie zgodził się z wyrokiem i wniósł skargę kasacyjną, w której zaskarżył powyższy wyrok w całości oraz żądał jego uchylenia i przekazania sprawy WSA w Warszawie do ponownego rozpoznania, alternatywie uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznania skargi co do istoty.

  Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II GSK 1625/12 uznał skargę kasacyjną za zasadną oraz uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

  W uzasadnieniu NSA wskazał, iż podziela poglądy doktryny, w których wskazuje się, iż nowość wzoru mieści się w pojęciu indywidualnego charakteru. Tym samym brak nowości, to brak indywidualnego charakteru i odwrotnie. Jeżeli wzór ma indywidualny charakter, to jest nowy. Ponadto, NSA wskazał, iż jak wynika z akt sprawy, WSA w Warszawie uchylił wyrok tylko z tego względu, że Urząd Patentowy RP nie badał cechy indywidualnego charakteru, przy czym sąd nie odniósł się do samej cechy nowości, tj. faktu, czy organ w sposób prawidłowy ustalił niespełnienie przez sporny wzór owej cechy. W związku z tym w przypadku, gdy oba wytwory są identyczne - ani wzór późniejszy, ani wcześniejszy nie mogą posiadać indywidualnego charakteru.

  Napisano czwartek, 26 styczeń 2017 13:41
 • Louis Vuitton stracił znany znak towarowy, słynną beżowo-brązową kratkę

  Dzięki działaniom prawników z naszej kancelarii znany dom mody Louis Vuitton może się pożegnać ze swoim unijnym znakiem towarowym. Znak w postaci beżowo-brązowej szachownicy, znany pod nazwą Damier, został unieważniony ze względu na brak charakteru odróżniającego. Oznaczenie to było wykorzystywane przez francuski dom mody do utrudniania innym przedsiębiorcom korzystania z beżowego wzoru w szachownicę. W wydanej 15 grudnia 2016 r. decyzji Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej stwierdził, że taki wzór jest podstawowym i przeciętnym wzorem graficznym i nie nadaje się do odróżniania towarów w obrocie.

  Napisano czwartek, 15 grudzień 2016 12:04

rzecznik patentowy kontakt