flagi 01flagi 02flagi 03flagi 04flagi 05flagi 06flagi 07flagi 08flagi 09flagi 10

Kancelaria Jarzynka i Wspólnicy na FacebookuYouTube Kancelarii Jarzynka i Wspólnicy

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach: 9:00-17:00

tel: 22 861 21 21
ul. Słomińskiego 19 lok 522,
00-195 Warszawa
kancelaria@jarzynka.eu
Rzecznik Patentowy

Justyna Aftyka radca prawnyJUSTYNA AFTYKA
Radca Prawny. Rzecznik Patentowy. Absolwentka studiów
w Centrum Prawa Brytyjskiego
i Europejskiego, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski
w kooperacji z Uniwersytetem
w Cambridge.
rzecznik patentowy Michał Jędrzejewski
MICHAŁ JĘDRZEJEWSKI
Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO.
Robert Jarzynka
ROBERT JARZYNKA
Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Wspólnik zarządzający Kanacelarii Prawno-Patentowej.
02
JOANNA WOJEWÓDZKA-GIELECKA
Rzecznik patentowy. Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Absolwentka,
z wyróżnieniem, Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
karolina kranodebska jarzynka
KAROLINA KRASNODĘBSKA
Kierownik kancelarii. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 1. Znaki towarowe
 2. Wzory przemysłowe
 3. Wynalazki i wzory użytkowe
 4. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Znakiem towarowym mogą być: słowo, slogan reklamowy, dźwięk, melodia, rysunek, kombinacja słów i elementów graficznych, kolory, hologramy, elementy wyróżniające adresów internetowych, postacie przestrzenne (3D), a także każde oznaczenie, które pozwoli odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

Znak towarowy to rękojmia właściwej identyfikacji towaru lub usługi z producentem lub usługodawcą. Właściwe zabezpieczenie interesów prawnych do znaku towarowego daje możliwość korzystania z monopolu jego używania w obrocie gospodarczym. Pełni on również funkcję reklamową i gwarancyjną jakości oferowanych towarów lub usług, na które jest nakładany.

Kancelaria świadczy usługi badania zdolności rejestrowej oznaczeń w krajowych, europejskich i międzynarodowych bazach danych według kryteriów określonych w obowiązujących krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisach prawa. Badania pozwalają ocenić ewentualne ryzyko odmowy rejestracji oraz właściwie dobrać postać zgłaszanego znaku.
Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy pieczę nad utrzymaniem ochrony praw ochronnych na znaki towarowe.
Dokonujemy zmian w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych. W przypadkach naruszeń praw wyłącznych inicjujemy lub uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych, dotyczących unieważnienia lub wygaszenia praw ochronnych na znaki towarowe.
W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli znaków towarowych. W przypadku stwierdzenia kolizji praw prowadzimy negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowujemy umowy dotyczące znaków towarowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia praw do znaków towarowych.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest w trybie krajowym przez Urząd Patentowy RP. Natomiast w systemie europejskim prawo z rejestracji udzielane jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania). Prawo wyłączne do wzoru przemysłowego przysługuje uprawnionemu przez okres 25 lat. Okres ten podzielony jest na 5-cioletnie okresy ochronne.

Zakres prawa z rejestracji określa ilustracja wzoru. Kancelaria opracowuje dokumenty zgłoszeniowe wzorów przemysłowych adekwatnie do wymogów formalnych zawartych w przepisach prawa krajowego lub wspólnotowego. Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy pieczę nad utrzymaniem ochrony udzielonych praw wyłącznych.
Dokonujemy zmian w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych.
W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli wzorów przemysłowych oraz uczestniczymy w negocjacjach zmierzających do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowujemy umowy dotyczące wzorów przemysłowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Kancelaria oferuje pomoc prawną związaną z uzyskiwaniem praw wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie ochrony przed działaniami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji. Podejmujemy również działania mające na celu zwalczanie takich praktyk.

next
prev

Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa Jarzynka i Wspólnicy świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie własności intelektualnej, w szczególności dotyczące znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych, praw autorskich, domen internetowych, nieuczciwej konkurencji, licencji i transferu praw wyłącznych. Kancelarię tworzą profesjonalni i doświadczeni prawnicy, posiadający uprawnienia rzecznika patentowego, europejskiego rzecznika patentowego znaków towarowych i wzorów przemysłowych, oraz europejskiego rzecznika patentowego, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu własności intelektualnej.

Podejmujemy czynności przed właściwymi organami krajowymi, tj. Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami celnymi. Reprezentujemy naszych klientów również przed zagranicznymi instytucjami właściwymi w sprawach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz wynalazków: Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (Szwajcaria) oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium (Niemcy).

Współpraca z kancelariami patentowymi z innych krajów umożliwia nam skuteczną pomoc w uzyskiwaniu na rzecz klientów praw własności intelektualnej i ściganiu naruszeń własności intelektualnej także poza terytorium Polski.

Oferujemy szeroki wachlarz usług wykonywanych przez europejskich rzeczników patentowych, radców prawnych. Wspieramy polskich wynalazców. Twój pomysł jest Twoją przyszłością!

Aktualności

 • Deadmau5 walczy z fanką o imię kota “Meowingtons”

  Kot o imieniu Meowingtons jest obecnie w centrum sporu o znak towarowy. Meowingtons jest biało-czarnym kotem zaadoptowanym przez znanego DJ - Deadmau5. Znak „Meowingtons” jest obecnie zarejestrowany na rzecz Emmy Bassiri, jednak Deadmau5 grozi, że doprowadzi do unieważnienia znaku. DJ, który w rzeczywistości nazywa się Joel Zimmerman, twierdzi, że zaczął publicznie używać nazwy „Meowingtons” w 2010 roku. „The Meowingtons” jest w rzeczywistości całą marką – kilka kont na serwisach społecznościowych jest prowadzonych pod tą nazwą. Jest także linia słuchawek o nazwie “Meowingtons”. Co więcej, nazwą tą są opatrywane produkty Deadmau5. A przy tym cały branding jest ściśle związany z marką Deadmau5.

  Kiedy 2015 r. Zimmerman zapragnął uzyskać ochronę na nazwę “Meowingtons” okazało się, że jest ona już zarejestrowana jako znak przez Emmę Bassiri. Bassiri używa tej nazwy w związku z internetową sprzedażą produktów dla kotów, którą rozpoczęła w 2014 r.

  Zimmerman twierdzi, że Bassiri wiedziała, że nazwa “Meowingtons” jest związana z jego działalnością i chciała skorzystać z tego nawiązania, skoro jest jego obserwatorką na portalach społecznościowych, a nawet opublikowała zdjęcie prawie, że identycznego kota. Powiedział, że kilkukrotnie kierował wezwania do zaprzestania używania nazwy, jednak Bassiri odmawiała zastosowania się do żądań.

  Zdaniem Zimmermana, ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest duże i już parę osób pytało go czy jest jakoś związany z działalnością sklepu internetowego. Co więcej, używanie znaku przez panią Brassiri powoduje szkodę dla reputacji jego marki, z tego względu, że firma Brassiri otrzymała ocenę “F” od the Better Business Bureau, z zarzutem dotyczącym jakości produktów, obsługi klienta i wprowadzającej w błąd reklamy. Te frustracje klientów mogą odbić się na postrzeganiu marki Zimmermana “Meowingtons”.

  Zimmerman twierdzi, że został pozbawiony możliwości rejestracji znaku towarowego i kontrolowania swojej własności intelektualnej. Jeżeli sytuacja nie zostanie rozwiązana, zamierza wstąpić na drogę sądową.  

  Napisano poniedziałek, 27 luty 2017 12:01
 • Zorientowany użytkownik na gruncie tkanin

  Niejednokrotnie w orzecznictwie sądy różnych instancji niejako po swojemu, ale zgodnie z ogólnymi założeniami, definiują pojęcie „zorientowanego użytkownika”. Jednak odnosząc tę definicję do konkretnego rodzaju porównywanych przedmiotów wzorów przemysłowych – definicja ta może się nieznaczne różnić.

  Tym razem przenieśmy się na rynek tkanin oraz spory konkurencyjnych podmiotów na tym tle. 26 lipca 2012 roku (sygn. akt IX GCo 240/12) Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia wywodzonego, które miało nastąpić poprzez zakazanie obowiązanej spółce korzystania w sposób zawodowy i zarobkowy z tkanin tapicerskich i zajęcie tych tkanin  z uwagi na duże podobieństwo oferowanych przez strony produktów.

  Uprawniony nie zgadzając się z owym postanowieniem, wniósł zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, w którym zarzucił m.in. naruszenie przepisów art. 7301 § 1 KPC i art. 233 KPC, jak również naruszenie art. 104 i 105 ust. 3 i 4 ustawy Prawo własności przemysłowej co znalazło wyraz w błędnej wykładni spowodowanej oceną ogólnego wrażenia wywoływanego przez sporne wzory przez sąd, podczas gdy sąd nie posiada przymiotu zorientowanego użytkownika. W związku z powyższym uprawniony wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie.

  Obowiązany w odpowiedzi wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie od uprawnionego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

  Sąd Apelacyjny w Poznaniu analizując sprawę wskazał, iż twierdzenie uprawnionego, że oferowane przez niego tkaniny obiciowe wprowadzone do obrotu przez obowiązanego, z punktu widzenia „zorientowanego użytkownika”, dokonującego oceny na podstawie „ogólnego wrażenia” są tożsame z tkaninami uprawnionego zabezpieczonych jako wzór przemysłowy to zbyt mało aby przyjąć, że taka sytuacja zachodzi. Sąd wskazał, iż „pojęcie „zorientowanego użytkownika”, którym operują przepisy art. 104 i 105 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.), oznacza osobę, która stale używa danego towaru i w związku z tym ma pewną wiedzę na temat tego rodzaju wzorów. Może nim być bardzo uważny konsument, który wie czego szuka i zwraca uwagę na wszystkie widoczne elementy. Oczywiście pojęcie to jest pewnym tworem normatywnym - ale o określonych cechach, stąd ocena podobieństwa produktów przez pryzmat „ogólnego wrażenia” musi odbyć się z wykorzystaniem czynnika w pewnym stopniu fachowego”. Tym samym faktem jest, iż nieposiadanie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu cech „zorientowanego użytkownika” powoduje, iż nie mógł on uprawdopodobnionego charakteru roszczenia wywodzić z dokonanej przez siebie oceny ogólnego wrażenia spornych towarów. Sąd podkreślił, iż tkaniny obiciowe stanowią specyficzny rodzaj produktu, bowiem niemal wszystkie są do siebie podobne, a do ich rozróżnienia niezbędna jest specjalistyczna wiedza oraz szczegółowe badania różnic pomiędzy nimi, a takich możliwości sąd I instancji nie miał.

  Tkaniny są na tyle specyficznym wytworem, że w istocie wszystkie są do siebie podobne i trudno bez specjalistycznej wiedzy i szczegółowych badań ocenić różnice między nimi. Kierowanie się pierwszymi odczuciami osoby niezorientowanej w specyfice tych produktów, mogłoby spowodować, że uznając podobieństwo tkanin zbyt pochopnie zakazywałoby się ich produkcji i dystrybucji, co mogłoby spowodować nieodwracalne skutki dla obowiązanego. W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał roszczenie, które nie zostało poparte żadnym specjalistycznym materiałem, za nieuprawdopodobnione. W takiej sytuacji na podmiocie uprawnionym ciążył obowiązek uwiarygodnienia roszczenia, przynajmniej za pomocą opinii prywatnej, co w przypadku postępowania zabezpieczającego jest środkiem do uprawdopodobnienia roszczenia (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 września 2009 r., sygn. akt I ACZ 739/09).

  Tym samym, biorąc pod uwagę całokształt sprawy Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z 14 września 2012 roku (I ACz 1561/12) oddalił zażalenie.

  Napisano piątek, 03 luty 2017 12:00
 • Coca-Cola walczy o „Zero”

  Kto by pomyślał, że pojedyncze słowa, jak np. „zero”, mogą okazać się dla niektórych tak wartościowe? Coca-Cola już od 13 lat próbuje zdobyć w Stanach Zjednoczonych monopol, zgłaszając jako znak towarowy słowo „Zero”. Pierwsze zgłoszenie zostało złożone w 2003 r. i obejmowało ono napoje zawierające zero kalorii, w tym Coca-Colę Zero. W ostatecznym rachunku Coca-Cola zgłosiła 17 znaków, takich jak „Cherry Coke Zero”, „Vanilla Coke Zero” i inne.

  W niedawnej decyzji the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) orzekła, że Coca-Cola nie ma prawa wyłącznego do słowa „Zero”. Coca-Cola otrzymała jednak znak na linię napojów bezalkoholowych. Decyzja ta dotyczy sporu Coca-coli z konkurencyjnym producentem napoi Dr Pepper. W 2007 r. Dr Pepper, który także produkuje napój, w którego nazwie używa słowa „zero” - Diet Rite Pure Zero, sprzeciwił się zgłoszeniom Coca-Coli zarzucając, że  słowo „zero” jest wyrażeniem używanym powszechnie jako skrót od „zero kalorii” i niesłusznym byłoby przyznawanie tylko jednemu podmiotowi na rynku wyłączności używania tego słowa w stosunku do napojów bezalkoholowych. Jednakże w swojej decyzji z 23 maja the TTAB stwierdziło, że używanie przez Coca-Colę słowa „zero” w stosunku do napojów bezalkoholowych sprawiło, iż oznaczenie to nabyło charakteru odróżniającego i może być zarejestrowane jako znak towarowy. Poza tym, TTAB zostawiło otwarte drzwi na przyszłe rejestracje znaków zawierających słowo „zero” sugerując, że Dr Pepper także może zarejestrować sobie jako znak nazwę swojego napoju „Diet Rite Pure Zero” z tego względu, że jest to cała nazwa produktu, nie zaś pojedyncze słowo „zero”.

  Wygrana Coca-Coli umożliwia jej łatwiejsze ściganie jej naśladowców. Co więcej, gra była dla Coca-Coli warta świeczki, gdyż w rzeczywistości coraz bardziej zwracamy uwagę na to, co jemy i pijemy i staramy się unikać sztucznych substancji słodzących. Podobno określanie napoi jako „diet” (dietetyczny) nie jest aż tak skuteczne, jak właśnie używanie słowa „zero”. Potwierdza to fakt, iż w 2015 r. globalna sprzedaż Coca-Coli Zero wzrosła o 6%, podczas gdy sprzedaż Diet Coke o 6% spadła. Diet Coke nadal jest najlepiej sprzedającą się na świecie dietetyczną colą z 4,8% udziału w 168 miliardowym rynku napoi, jednak udziały Coca-Coli Zero wzrosły drastycznie w ciągu ostatniej dekady z 0,5% do aż 3%.

  Napisano środa, 01 luty 2017 13:55
 • Kardashianki walczą o znaki towarowe

  Siostry Kardashian zyskały sławę po emisji swojego reality show Z kamerą u Kardashianów, a także z licznych przedsięwzięć gospodarczych. Najbardziej znaną z Kardiashianek jest Kim, która w 2014 r. wyszła za mąż za amerykańskiego rapera Kanye Westa. W 2012 roku magazyn Forbes umieścił ją na 7 miejscu listy najbardziej wpływowych postaci show-biznesu. Kardashianki są także uwikłane w wiele sporów dotyczących znaków towarowych, które miały miejsce w ubiegłym roku.

  W ostatnim sporze siostry próbowały powstrzymać przyznanie ochrony prawnej ich przyszłej bratowej, Blac Chyna, na znak, który będzie po ślubie jej przyszłym nazwiskiem. W maju 2016, Chyna (prawdziwe nazwisko Angela Renee White) wniosła o rejestrację wyrażenia  „Angela Renee Kardashian” jako znak towarowy w klasie 35 (reklama) oraz 41 (rozrywka). Nie spodobało się to jednak siostrom Kardashian. W grudniu wniosły one sprzeciw twierdząc, że rejestracja znaku może doprowadzić do wprowadza w błąd, rozmycia ich znaków i powodować fałszywe sugestie powiązań lub też wpłynąć negatywnie na ich reputację.  Kardashianki same posiadają znaczną liczbę zarejestrowanych znaków, w tym „Kardashian” i „Kardashians” w klasie 35 i 41. Kardashianki podobno nie mają nic przeciwko nowej bratowej, nie zgadzają się jedynie na zmianę nazwiska, która ich zdaniem ma jedynie na celu wykorzystanie go przez Blac do własnych celów.

  Z kolei w lutym 2016 r. australijska gwiazda muzyki pop Kylie Minogue złożyła sprzeciw wobec zgłoszenia przez Kylie Jenner, przyrodnią siostrę Kardiashianek, znaku „Kylie”. Jenner zgłosiła swój znak w odniesieniu do usług reklamowych. Postępowanie to zostało na razie zawieszone w celu zawarcia ugody.

  Kardiashanki są córkami  Roberta Kardashiana, znanego amerykańskiego prawnika, który zmarł na raka przełyku w 2003 roku, a który zasłynął broniąc swojego przyjaciela O.J. Simpsona sądzonego o morderstwo swojej żony. Nie dziwi więc, że córki Kardashiana z taką zaciekłością bronią swojego nazwiska przez nieuprawnionym wykorzystywaniem go., 

  Napisano czwartek, 26 styczeń 2017 13:52
 • Nowy wzór przemysłowy to indywidualny wzór przemysłowy.

  Ciekawą sprawą związaną z cechami nowości i indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny.

  Sprawa zaczęła się sporną decyzją Urzędu Patentowego RP, którą udzielił na rzecz podmiotu uprawnionego prawa z rejestracji na wzór przemysłowy przedstawiający klameczkę jednoramienną trzpieniową z tarczami. Z taką decyzją nie zgodził się podmiot konkurencyjny, który wniósł sprzeciw od przedmiotowej decyzji, czym w rezultacie doprowadził do unieważnienia spornego prawa.

  W uzasadnieniu organ wskazał, iż sporny wzór nie spełnia cechy nowości, bowiem z dowodów przedstawionych przez sprzeciwiającego, tj. innego wzoru, który został zgłoszony niemal 3 lata wcześniej, wynika, iż przed datą zgłoszenia spornego wzoru zostały ujawnione niemal identyczne klamki okienne. Tym samym przeciwstawiony wzór przemysłowy mógł dotrzeć lub dotarł do wiadomości chociażby podmiotu uprawnionego do spornego wzoru. Jednocześnie Urząd Patentowy RP wskazał, iż w związku z brakiem cechy nowości spornego wzoru, nie rozpatrywał zarzutu braku indywidualnego charakteru w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

  Tym razem z decyzją nie zgodził się podmiot uprawniony, który zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie domagając się m.in. uchylenia zaskarżonej decyzji.

  W efekcie, wyrokiem z dnia z dnia 11 czerwca 2012 roku sąd uznał skargę za uzasadnioną, bowiem zaskarżona decyzja narusza przepisy postępowania. Zdaniem WSA z przepisów nie wynika aby badanie cechy nowości następowało nie tyko w oderwaniu, ale także z pominięciem cechy indywidualnego charakteru porównywanych wzorów. WSA w Warszawie wskazał, iż przepis odnoszący się do cechy nowości używa określenia "identyczny wzór", z czego wynika, iż cecha nowości może być badania dopiero wówczas, gdy oba wzory zostaną szczegółowo porównane. Ponadto, sąd stwierdził, iż organ winien zbadać indywidualny charakter spornego wzoru z uwzględnieniem ogólnego wrażenia, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku w porównaniu z przeciwstawionym wzorem oraz zakresu swobody twórczej producenta. Tym samym decyzja została uchylona i przekazana do ponownego rozpoznania.

  Tym razem Urząd Patentowy RP nie zgodził się z wyrokiem i wniósł skargę kasacyjną, w której zaskarżył powyższy wyrok w całości oraz żądał jego uchylenia i przekazania sprawy WSA w Warszawie do ponownego rozpoznania, alternatywie uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznania skargi co do istoty.

  Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II GSK 1625/12 uznał skargę kasacyjną za zasadną oraz uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

  W uzasadnieniu NSA wskazał, iż podziela poglądy doktryny, w których wskazuje się, iż nowość wzoru mieści się w pojęciu indywidualnego charakteru. Tym samym brak nowości, to brak indywidualnego charakteru i odwrotnie. Jeżeli wzór ma indywidualny charakter, to jest nowy. Ponadto, NSA wskazał, iż jak wynika z akt sprawy, WSA w Warszawie uchylił wyrok tylko z tego względu, że Urząd Patentowy RP nie badał cechy indywidualnego charakteru, przy czym sąd nie odniósł się do samej cechy nowości, tj. faktu, czy organ w sposób prawidłowy ustalił niespełnienie przez sporny wzór owej cechy. W związku z tym w przypadku, gdy oba wytwory są identyczne - ani wzór późniejszy, ani wcześniejszy nie mogą posiadać indywidualnego charakteru.

  Napisano czwartek, 26 styczeń 2017 13:41
 • Louis Vuitton stracił znany znak towarowy, słynną beżowo-brązową kratkę

  Dzięki działaniom prawników z naszej kancelarii znany dom mody Louis Vuitton może się pożegnać ze swoim unijnym znakiem towarowym. Znak w postaci beżowo-brązowej szachownicy, znany pod nazwą Damier, został unieważniony ze względu na brak charakteru odróżniającego. Oznaczenie to było wykorzystywane przez francuski dom mody do utrudniania innym przedsiębiorcom korzystania z beżowego wzoru w szachownicę. W wydanej 15 grudnia 2016 r. decyzji Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej stwierdził, że taki wzór jest podstawowym i przeciętnym wzorem graficznym i nie nadaje się do odróżniania towarów w obrocie.

  Napisano czwartek, 15 grudzień 2016 12:04
 • Czy w sprawie, której przedmiotem jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji i jednocześnie naruszenie praw autorskich strona może być reprezentowana przez rzecznika patentowego?

  Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie, której przedmiotem było popełnienie wobec klienta naszej kancelarii czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie przysługujących jemu praw autorskich. W sprawie tej klient reprezentowany był przez naszego rzecznika patentowego. Podczas tej sprawy sąd dostrzegł istotne zagadnienie proceduralne a mianowicie, czy w sprawie, której przedmiotem jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji i jednocześnie naruszenie praw autorskich strona może być reprezentowana przez rzecznika patentowego. Z takim też pytaniem prawnym Sąd Apelacyjny zwrócił się Sądu Najwyższego. Rozstrzygnięcie tej kwestii może być istotne dla zakresu uprawnień rzeczników patentowych.

  Napisano czwartek, 27 październik 2016 13:50
 • Sprawa o unieważnienie znaku towarowego

  Przed Urzędem Patentowym odbyła się rozprawa w sprawie unieważnienia znaku towarowego naszego klienta. Przeciwnikiem był międzynarodowy koncern spożywczy. Druga uzasadniała swoje stanowiskiem użyciem elementu ich znaku towarowego w znaku towarowym naszego Klienta. Rzecznik patentowy z naszej kancelarii przedstawił całkowicie odmienne stanowisko. W wyniku działań procesowych naszego rzecznika patentowego Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie znaku towarowego naszego klienta.

  Napisano poniedziałek, 10 październik 2016 15:40
 • Urządzenia rolnicze naruszające wzory przemysłowe

  W wyniku działań naszego rzecznika patentowego komornik zabezpieczył urządzenia rolnicze naruszające wzory przemysłowe naszego klienta. Urządzenia te miały wartość kilkuset tysięcy złotych. Zajecie to było efektem wniosku o zabezpieczenie, który został złożony przez naszego rzecznika patentowego. Sąd udzielając zabezpieczenia uznał, iż urządzenia konkurenta naszego klienta mogły naruszać należące do niego prawa z rejestracji wzorów przemysłowych.

  Napisano poniedziałek, 10 październik 2016 15:38
 • Bezprawne użycie znaków towarowych

  Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku odbyła się rozprawa w sprawie złożonego przez naszego rzecznika pozwu naszego klienta. Sprawa dotyczyła bezprawnego użycia znaków towarowych naszego klienta przez jego konkurenta. Towarami, na których nielegalnie użyto znaków towarowych były urządzenia elektroniczne. Sąd przychylił się do argumentacji naszego rzecznika patentowego i zakazał konkurentowi używania wskazanych w pozwie znaków.

  Napisano poniedziałek, 15 sierpień 2016 12:19

rzecznik patentowy kontakt