język polski english french german spanish italian russian ukrainian 
Justyna Aftyka radca prawny
JUSTYNA AFTYKA
Radca Prawny. Rzecznik Patentowy. Absolwentka studiów w Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski w kooperacji z Uniwersytetem w Cambridge.
rzecznik patentowy Michał Jędrzejewski
MICHAŁ JĘDRZEJEWSKI
Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO.
Robert Jarzynka
ROBERT JARZYNKA
Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Wspólnik zarządzający Kanacelarii Prawno-Patentowej.
02
JOANNA WOJEWÓDZKA-GIELECKA
Rzecznik patentowy. Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Absolwentka,
z wyróżnieniem, Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
05
JUSTYNA WITEK
Aplikant rzecznikowski przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
karolina kranodebska jarzynka
KAROLINA KRASNODĘBSKA
Kierownik kancelarii. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 1. Znaki towarowe
 2. Wzory przemysłowe
 3. Wynalazki i wzory użytkowe
 4. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Znakiem towarowym mogą być: słowo, slogan reklamowy, dźwięk, melodia, rysunek, kombinacja słów i elementów graficznych, kolory, hologramy, elementy wyróżniające adresów internetowych, postacie przestrzenne (3D), a także każde oznaczenie, które pozwoli odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

Znak towarowy to rękojmia właściwej identyfikacji towaru lub usługi z producentem lub usługodawcą. Właściwe zabezpieczenie interesów prawnych do znaku towarowego daje możliwość korzystania z monopolu jego używania w obrocie gospodarczym. Pełni on również funkcję reklamową i gwarancyjną jakości oferowanych towarów lub usług, na które jest nakładany.

Kancelaria świadczy usługi badania zdolności rejestrowej oznaczeń w krajowych, europejskich i międzynarodowych bazach danych według kryteriów określonych w obowiązujących krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisach prawa. Badania pozwalają ocenić ewentualne ryzyko odmowy rejestracji oraz właściwie dobrać postać zgłaszanego znaku.
Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy pieczę nad utrzymaniem ochrony praw ochronnych na znaki towarowe.
Dokonujemy zmian w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych. W przypadkach naruszeń praw wyłącznych inicjujemy lub uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych, dotyczących unieważnienia lub wygaszenia praw ochronnych na znaki towarowe.
W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli znaków towarowych. W przypadku stwierdzenia kolizji praw prowadzimy negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowujemy umowy dotyczące znaków towarowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia praw do znaków towarowych.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest w trybie krajowym przez Urząd Patentowy RP. Natomiast w systemie europejskim prawo z rejestracji udzielane jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania). Prawo wyłączne do wzoru przemysłowego przysługuje uprawnionemu przez okres 25 lat. Okres ten podzielony jest na 5-cioletnie okresy ochronne.

Zakres prawa z rejestracji określa ilustracja wzoru. Kancelaria opracowuje dokumenty zgłoszeniowe wzorów przemysłowych adekwatnie do wymogów formalnych zawartych w przepisach prawa krajowego lub wspólnotowego. Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy pieczę nad utrzymaniem ochrony udzielonych praw wyłącznych.
Dokonujemy zmian w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych.
W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli wzorów przemysłowych oraz uczestniczymy w negocjacjach zmierzających do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowujemy umowy dotyczące wzorów przemysłowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Kancelaria oferuje pomoc prawną związaną z uzyskiwaniem praw wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie ochrony przed działaniami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji. Podejmujemy również działania mające na celu zwalczanie takich praktyk.

next
prev

Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa Jarzynka i Wspólnicy świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie własności intelektualnej, w szczególności dotyczące znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych, praw autorskich, domen internetowych, nieuczciwej konkurencji, licencji i transferu praw wyłącznych. Kancelarię tworzą profesjonalni i doświadczeni prawnicy, posiadający uprawnienia rzecznika patentowego, europejskiego rzecznika patentowego znaków towarowych i wzorów przemysłowych, oraz europejskiego rzecznika patentowego, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu własności intelektualnej.

Podejmujemy czynności przed właściwymi organami krajowymi, tj. Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami celnymi. Reprezentujemy naszych klientów również przed zagranicznymi instytucjami właściwymi w sprawach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz wynalazków: Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (Szwajcaria) oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium (Niemcy).

Współpraca z kancelariami patentowymi z innych krajów umożliwia nam skuteczną pomoc w uzyskiwaniu na rzecz klientów praw własności intelektualnej i ściganiu naruszeń własności intelektualnej także poza terytorium Polski.

Oferujemy szeroki wachlarz usług wykonywanych przez europejskich rzeczników patentowych, radców prawnych. Wspieramy polskich wynalazców. Twój pomysł jest Twoją przyszłością!

Aktualności

 • Louis Vuitton stracił znany znak towarowy, słynną beżowo-brązową kratkę

  Dzięki działaniom prawników z naszej kancelarii znany dom mody Louis Vuitton może się pożegnać ze swoim unijnym znakiem towarowym. Znak w postaci beżowo-brązowej szachownicy, znany pod nazwą Damier, został unieważniony ze względu na brak charakteru odróżniającego. Oznaczenie to było wykorzystywane przez francuski dom mody do utrudniania innym przedsiębiorcom korzystania z beżowego wzoru w szachownicę. W wydanej 15 grudnia 2016 r. decyzji Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej stwierdził, że taki wzór jest podstawowym i przeciętnym wzorem graficznym i nie nadaje się do odróżniania towarów w obrocie.

  Napisano czwartek, 15 grudzień 2016 12:04
 • Czy w sprawie, której przedmiotem jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji i jednocześnie naruszenie praw autorskich strona może być reprezentowana przez rzecznika patentowego?

  Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie, której przedmiotem było popełnienie wobec klienta naszej kancelarii czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie przysługujących jemu praw autorskich. W sprawie tej klient reprezentowany był przez naszego rzecznika patentowego. Podczas tej sprawy sąd dostrzegł istotne zagadnienie proceduralne a mianowicie, czy w sprawie, której przedmiotem jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji i jednocześnie naruszenie praw autorskich strona może być reprezentowana przez rzecznika patentowego. Z takim też pytaniem prawnym Sąd Apelacyjny zwrócił się Sądu Najwyższego. Rozstrzygnięcie tej kwestii może być istotne dla zakresu uprawnień rzeczników patentowych.

  Napisano czwartek, 27 październik 2016 13:50
 • Sprawa o unieważnienie znaku towarowego

  Przed Urzędem Patentowym odbyła się rozprawa w sprawie unieważnienia znaku towarowego naszego klienta. Przeciwnikiem był międzynarodowy koncern spożywczy. Druga uzasadniała swoje stanowiskiem użyciem elementu ich znaku towarowego w znaku towarowym naszego Klienta. Rzecznik patentowy z naszej kancelarii przedstawił całkowicie odmienne stanowisko. W wyniku działań procesowych naszego rzecznika patentowego Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie znaku towarowego naszego klienta.

  Napisano poniedziałek, 10 październik 2016 15:40
 • Urządzenia rolnicze naruszające wzory przemysłowe

  W wyniku działań naszego rzecznika patentowego komornik zabezpieczył urządzenia rolnicze naruszające wzory przemysłowe naszego klienta. Urządzenia te miały wartość kilkuset tysięcy złotych. Zajecie to było efektem wniosku o zabezpieczenie, który został złożony przez naszego rzecznika patentowego. Sąd udzielając zabezpieczenia uznał, iż urządzenia konkurenta naszego klienta mogły naruszać należące do niego prawa z rejestracji wzorów przemysłowych.

  Napisano poniedziałek, 10 październik 2016 15:38
 • Bezprawne użycie znaków towarowych

  Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku odbyła się rozprawa w sprawie złożonego przez naszego rzecznika pozwu naszego klienta. Sprawa dotyczyła bezprawnego użycia znaków towarowych naszego klienta przez jego konkurenta. Towarami, na których nielegalnie użyto znaków towarowych były urządzenia elektroniczne. Sąd przychylił się do argumentacji naszego rzecznika patentowego i zakazał konkurentowi używania wskazanych w pozwie znaków.

  Napisano poniedziałek, 15 sierpień 2016 12:19
 • Rozprawa w sprawie unieważnienia wzoru przemysłowego

  Przed Urzędem Patentowym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie unieważnienia wzoru przemysłowego naszego klienta z branży odzieżowej. Wniosek został złożony przez wiodącą firmę z tej branży. Przeciwnik zarzucił rzekome skopiowanie wcześniejszych wzorów jego ubrań. Jednak Urząd Patentowy podzielił stanowisko naszego rzecznika patentowego i oddalił wniosek o wygaszenie wzoru przemysłowego naszego klienta.

  Napisano piątek, 19 sierpień 2016 12:18
 • Postępowanie sądowe przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

  Rzecznik patentowy Kancelarii podjął się prowadzenia ciekawej i wielowątkowej sprawy dot. obrony producenta z branży akcesoriów meblowych, ściganego na rzekome naruszenie praw do wzorów wspólnotowych, zarejestrowanych na rzecz podmiotów chińskich. Obrona interesów klienta obejmuje postępowanie sądowe przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, jak i postępowanie przez Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w zakresie stwierdzenia nieważności wzorów wspólnotowych.

  Napisano środa, 10 sierpień 2016 12:27
 • Strony podpisały ugodę w przedmiotowej sprawie, gwarantującą klientowi nienaruszanie jego praw.

  Dzięki działaniom podjętym przez naszego rzecznika patentowego, Sąd Okręgowy w Łodzi wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń klienta – producenta maszyn sadowniczych, o zakazanie naruszania praw do patentu  przeciwko konkurentowi klienta. Postanowienie o zabezpieczeniu obejmowało m.in. zakaz oferowania, wprowadzania do obrotu i składowania maszyn konkurenta oraz ich zajęcie na czas postępowania sadowego. Do wykonania postanowienia o zabezpieczeniu, a także do wszczęcia postepowania sądowego jednakże nie doszło, gdyż strony podpisały ugodę w przedmiotowej sprawie, gwarantującą klientowi nienaruszanie jego praw.

  Napisano poniedziałek, 04 lipiec 2016 12:15
 • Znaki towarowe w branży meblowej

  Nasz klient z branży meblowej podjął szerokie działania w zakresie dochodzenia naruszeń jego praw do znaków towarowych i wzorów. Zaproponowane przez naszego rzecznika patentowego działania prawne w postaci kilku wniosków o udzielenie zabezpieczenia oraz działania komornicze doprowadziły do zablokowania sprzedaży produktów nielegalnie wykorzystujących znaki towarowe i wzory przemysłowe oraz ich zajęcia w magazynach i sklepach przeciwników. Ponadto nasz rzecznik patentowy złożył w imieniu naszego Klienta kilka pozwów przeciwko naruszycielom.

  Napisano czwartek, 09 czerwiec 2016 18:04
 • Rzekome naruszanie autorskich praw majątkowych

  Przedsiębiorca z branży artykułów gospodarstwa domowego wyznaczył naszego rzecznika patentowego swym pełnomocnikiem w postępowaniu o  rzekome  naruszanie przez naszego klienta  autorskich praw majątkowych i dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji przeciwko swemu konkurentowi z branży. Przed wszczęciem postępowania sądowego w przedmiocie naruszenia, konkurent próbował uzyskać zabezpieczenie swoich roszczeń przed Sądem Okręgowym. W odpowiedzi na wniosek o zabezpieczenie nasz rzecznik patentowy podniósł argumenty, które doprowadziły do oddalenia wniosku. Sąd apelacyjny, rozpatrujący zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, podtrzymał rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego.

  Napisano poniedziałek, 23 maj 2016 18:11

rzecznik patentowy kontakt