Ochrona przed działaniami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji

Jakie wyróżniamy czyny nieuczciwej konkurencji?

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Jaka jest odpowiedzialność za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji?

Za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji grozi odpowiedzialność cywilna i karna.
Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie ochrony przed działaniami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji. Podejmujemy również działania mające na celu zwalczanie takich praktyk.

W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji, zagrażających lub naruszających interesy klientów. Uczestniczymy w negocjacjach zmierzających do zawarcia porozumienia między stronami.

Jaka jest różnica pomiędzy wzorem przemysłowym, a wzorem użytkowym?

Zabezpiecz swój biznes z RZECZNIKIEM PATENTOWYM