Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Jakie usługi oferujemy?
Nasza warszawska Kancelaria Prawno-Patentowa oferuje pomoc prawną w zakresie ochrony przed działaniami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji. Podejmujemy również działania mające na celu zwalczanie takich praktyk.

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?
Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Jakie wyróżniamy czyny nieuczciwej konkurencji?
Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Jaka jest odpowiedzialność za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji?
Za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji grozi odpowiedzialność cywilna i karna.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie ochrony przed działaniami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji. Podejmujemy również działania mające na celu zwalczanie takich praktyk. 
W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji, zagrażających lub naruszających interesy klientów. Uczestniczymy w negocjacjach zmierzających do zawarcia porozumienia między stronami.

rzecznik patentowy kontakt