Obiekt noclegowy a znak towarowy

W ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się ciekawą sprawą, która jest ściśle związana z prawem własności intelektualnej, a konkretnie z prawem do posługiwania się oznaczeniem zawierającym w swoim składzie m.in. słowo „hotel”. Mamy tu więc do czynienia z przeplataniem się przepisów stricte administracyjnych, ale także tych, które odnoszą się do praw ochronnych na znaki towarowe. 

Obiekt noclegowy a znak towarowy

hotelNa niekorzyść przedsiębiorcy, inspekcja handlowa dokonała kontroli obiektu i stwierdziła kilka nieprawidłowości. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na fakt posługiwania się przez przedsiębiorcę nazwą zawierającą słowo „hotel” oraz wspomnianymi czterema gwiazdkami, podczas gdy obiekt nie mógł korzystać z tego typu oznaczeń. Dlaczego? Otóż zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – przedsiębiorca przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich powinien uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii, co z kolei wiąże się z decyzją marszałka województwa w tym zakresie.

W powyższej sprawie, przedsiębiorca nie wystąpił o zaszeregowanie swojego obiektu jako hotelu, w związku z czym, zdaniem organów administracyjnych – nie mógł on posługiwać się oznaczeniem „hotel”, a tym bardziej czterema gwiazdkami, gdyż nie posiadał on przyznanej takiej kategorii. W rezultacie, izba handlowa nakazała zaprzestania posługiwania się słowem „hotel” oraz usunięcia w/w gwiazdek z logotypu.

Właściciel obiektu postanowił wnieść zastrzeżenia pokontrolne, a następnie odwołać się od niekorzystnej decyzji. W uzasadnieniu wskazał, że usługi hotelarskie stanowią jedynie część jego działalności. Ponadto, wskazał on, że usnął słowo „hotel” ze strony internetowej, jednak nie może usunąć gwiazdek z uwagi na to, że jest to część zarejestrowanego znaku towarowego i cecha charakterystyczna jego rozpoznawalności, a nie mają one związku z kategorią obiektu.

Niestety, argumentacja nie przekonała organów administracji, ani także Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rozpoznawał skargę na decyzję Prezesa UOKiK w tym zakresie. Ostatecznie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA rozpoznając sprawę wskazał, iż zarówno zaskarżona decyzja, jak i wyrok WSA były prawidłowe. Faktem jest, że skarżący przedsiębiorca posiada prawo ochronne na znak towarowy zawierający sporne oznaczenia słowne i gwiazdki, jednak biorąc pod uwagę przepisy obowiązującego prawa – nie ma to związku dla niniejszej sprawy. NSA podkreślił tutaj, że niezależnie od praw ochronnych, przedsiębiorca winien posługiwać się swoim znakiem towarowym zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności przepisami odnoszącymi się do działalności hoteli, a samo zarejestrowanie oznaczenia zawierającego nawiązanie do działalności hotelarskiej nie może obchodzić obowiązków z tego tytułu. Tym samym, NSA orzekł, że pomimo znaku towarowego skarżący nie posiadał decyzji marszałka województwa w zakresie zaszeregowania obiektu do danego rodzaju i kategorii hotelu, w związku z czym nie mógł posługiwać się on spornym logotypem.

W rezultacie, wyrokiem z dnia 8 września 2022 roku (sygn. akt II GSK 745/19) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę. 

Zobacz także