Rzecznik patentowy Robert Jarzynka

01

Rzecznik patentowy

Europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Wspólnik zarządzający Kanacelarii Prawno-Patentowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2009 r. wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
W latach 2006-2009 członek Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, od 2005 r. do 2009 r. pełnił funkcję Dziekana Okręgu Podlaskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2002 r. w jednej z wiodących warszawskich kancelarii patentowych. Od 2005 r. założyciel i wspólnik kancelarii prawno-patentowej Jarzynka i Wspólnicy. Współzałożyciel i wiceprezes „Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Własności Przemysłowej”.

Specjalizuje się w znakach towarowych, wynalazkach oraz wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych, postępowaniach zgłoszeniowych, postępowaniach dotyczących naruszeń oraz spornych, prowadzeniu procesów sądowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ochronie praw autorskich. Reprezentuje klientów m. in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),sądami administracyjnymi i powszechnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.

rzecznik patentowy kontakt