flagi 01flagi 02flagi 03flagi 04flagi 05flagi 06flagi 07flagi 08flagi 09flagi 10

Rzecznik patentowy Robert Jarzynka

01

Rzecznik patentowy

Europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Wspólnik zarządzający Kanacelarii Prawno-Patentowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2009 r. wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
W latach 2006-2009 członek Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, od 2005 r. do 2009 r. pełnił funkcję Dziekana Okręgu Podlaskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2002 r. w jednej z wiodących warszawskich kancelarii patentowych. Od 2005 r. założyciel i wspólnik kancelarii prawno-patentowej Jarzynka i Wspólnicy. Współzałożyciel i wiceprezes „Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Własności Przemysłowej”.

Specjalizuje się w znakach towarowych, wynalazkach oraz wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych, postępowaniach zgłoszeniowych, postępowaniach dotyczących naruszeń oraz spornych, prowadzeniu procesów sądowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ochronie praw autorskich. Reprezentuje klientów m. in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),sądami administracyjnymi i powszechnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.

rzecznik patentowy kontakt