flagi 01flagi 02flagi 03flagi 04flagi 05flagi 06flagi 07flagi 08flagi 09flagi 10

Questions and answers. Porady prawne.

Rejestracja znaków towarowych

Rejestracja znaków towarowych - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Zgłoszenia znaku towarowego można dokonać osobiście lub za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, za którego w zakresie praw własności przemysłowej uważa się rzecznika patentowego. Rejestracja znaku towarowego możliwa jest w trybie krajowym - w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), trybie europejskim - w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), trybie międzynarodowym - w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz na terytorium poszczególnych  państw bezpośrednio w krajowych urzędach patentowych.

Zgłoszenie jest uważane za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego. Oznacza to złożenie zgłoszenia w formie pisemnej na dzienniku podawczym Urzędu Patentowego, doręczenie zgłoszenia listem poleconym lub kurierskim, za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

Nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o termin zgłoszenia znaku towarowego. Można tego dokonać zaraz po jego stworzeniu, jak i po dłuższym okresie jego używania. Nie warto jednak zwlekać ze zgłoszeniem znaku, gdyż grozi to możliwością nabycia ochrony dla takiego samego lub podobnego znaku przez konkurencyjny podmiot i – w konsekwencji – stanowić może utrudnienie w uzyskaniu prawa ochronnego.  Generalnie bowiem w tym zakresie obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Pierwszeństwo uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się według daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

W zgłoszeniu należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Urząd Patentowy publikuje informację o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego i od tego momentu osoby trzecie mają możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Do czasu wydania decyzji zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą jednak prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których ten znak został zgłoszony.

W przypadku, gdy nie zostanie złożony żaden sprzeciw, albo złożony sprzeciw wpłynie po terminie bądź też zostanie oddalony, zgłoszony znak towarowy zostanie zarejestrowany (pod warunkiem wcześniejszej opłaty za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony znaku), a jego właścicielowi wydane świadectwo ochronne. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny, Urząd Patentowy odmówi udzielenia prawa ochronnego. 

Czytaj dalej...

Co oznacza znak TM, R, C, SM?

Co oznacza znak TM, R, C, SM? - 5.0 out of 5 based on 16 votes

Na różnych przedmiotach spotykasz wiele oznaczeń, a wśród nich „TM”, ®, © lub rzadziej SM. Co one oznaczają? Takie oznaczenia to forma informacji-ostrzeżenia, że komuś mogą przysługiwać określone prawa np. do logo lub innego oznaczenia towaru.

Oznaczenie „TM” umieszczone na towarze  np. obok oznaczenia graficznego lub słownego oznacza, że oznaczenie te jest znakiem towarowym podmiotu, który je używa. Przy tym warto dodać, że samo użycie oznaczenia „TM” nie oznacza automatycznie , że jest ono rzeczywiście chronione, a jedynie oznacza, że jego właściciel deklaruje, że ono jest znakiem towarowym.

Podobny charakter ma oznaczenie „SM” z tym, że odnosi się ono do usług .

Z kolei oznaczenie ®użyte obok oznaczenia na towarze oznacza, że jest ono zarejestrowanym oficjalnie znakiem towarowym. Warto dodać, że zgodnie z polskim prawem użycie takiego oznaczenie w odniesieniu do oznaczenia, które nie jest zarejestrowany znakiem towarowym stanowi naruszenie przepisów karnych.

Czytaj dalej...

Przykłady znaków towarowych

Przykłady znaków towarowych - 5.0 out of 5 based on 18 votes

Najbardziej popularnymi w obrocie są znaki słowne (wyraz, wyrażenie zdanie), graficzne (rysunki, ornamenty) oraz słowno-graficzne (kombinacje elementów słownych i graficznych). Oprócz nich istnieją znaki niekonwencjonalne, np. przestrzenne (kształt towaru lub opakowania), dźwiękowe (melodie, inne sygnały dźwiękowe), hologramy, znaki pozycyjne, zapachowe, ruchome, znak w postaci koloru czy też kombinacje ich rodzajów, np. słowno-graficzno-przestrzenne.

Znaki słowne:

Apple, Nike, iPhone, Twój pomysł jest twoją przyszłością, Your idea is your future;

Czytaj dalej...

Co to jest znak towarowy? Znak R

Co to jest znak towarowy? Znak R - 5.0 out of 5 based on 16 votes

Są oznaczenia, które przyciągają uwagę, dają gwarancję jakości towarów nim oznaczonych i satysfakcję z zakupu. Są to znaki towarowe, których zadaniem jest odróżnienie  produktów oferowanych przez jednego przedsiębiorcę od produktów tego samego rodzaju, oferowanych przez inne podmioty. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, w szczególności wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna (np. kostka Rubika), w tym forma towaru lub opakowania (np. kształty batoników czy butelka), a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Ochronę uzyskuje się poprzez rejestrację znaku w odpowiednim urzędzie patentowym na okres 10 lat i którą można przedłużać bez ograniczeń o kolejne okresy 10-letnie pod warunkiem wniesienia stosownej opłaty. O tym, że mamy do czynienia z zarejestrowanym znakiem towarowym sugeruje litera R wpisana w okrąg ® (alt+r) którą właściciel znaku może (ale nie musi) umieścić w sąsiedztwie znaku towarowego.

Czytaj dalej...

Wyszukiwarka znaków towarowych

Wyszukiwarka znaków towarowych - 5.0 out of 5 based on 14 votes

Rejestracja znaku towarowego daje możliwość ochrony praw jego właściciela przed nadużyciami innych przedsiębiorców. Dzięki uzyskaniu ochrony, znak może być używany tylko przez osobę, która w Urzędzie Patentowym wpisana jest jako uprawniony. Jak jednak dowiedzieć się, czy ktoś posiada zarejestrowane znaki towarowe albo czy nikt nie próbuje objąć ochroną oznaczenia zbyt podobnego do naszego znaku? W tym celu należy zapoznać się bliżej z wyszukiwarkami znaków towarowych.

Takie narzędzie jest zazwyczaj oferowane przez poszczególne urzędy odpowiadające za rejestrację znaków towarowych. Polski Urząd Patentowy na swojej stronie internetowej umożliwia wyszukiwanie zgłoszonych i zarejestrowanych znaków ze względu na różne kryteria: nazwę, właściciela, klasy zawarte w wykazie czy datę zgłoszenia. Podobne możliwości gwarantują inne urzędy: odpowiedzialny za znaki unijne Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) czy poszczególne urzędy krajowe.

Czytaj dalej...

Przygotuj się do zgłoszenia znaku towarowego

Przygotuj się do zgłoszenia znaku towarowego - 5.0 out of 5 based on 16 votes

Ochronę na znak towarowy najlepiej uzyskać w odpowiednim urzędzie patentowym składając zgłoszenie z asystą profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego. Pomoże on nam przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i przeprowadzi nas przez proces rejestracji naszego znaku. Zanim to jednak nastąpi warto przed zgłoszeniem upewnić się, że nasz znak nie będzie naruszał już zarejestrowanych znaków innych przedsiębiorców lub upewnić się, że nie ma innych przeszkód w rejestracji, wskazanych w ustawie. W tym celu warto zlecić rzecznikowi patentowemu przeprowadzenie badania naszego oznaczenia. Badanie to zakończy się sporządzeniem raportu, z którego będzie wynikało czy istnieją przeszkody w rejestracji wybranego przez nas oznaczenia. Jeżeli nie, rzecznik patentowy sporządzi zgłoszenie i pomoże skompletować niezbędne dokumenty. Konieczne będzie przede wszystkim, oprócz przedstawienia oznaczenia, na które chcemy uzyskać ochronę, załączenie listy towarów i usług, dla których znak ma być przeznaczony. W tym celu należy skorzystać z klasyfikacji nicejskiej.

Czytaj dalej...

Jak ochronić znaki towarowe?

Jak ochronić znaki towarowe? - 5.0 out of 5 based on 14 votes

Znaki towarowe to oznaczenia używane przez przedsiębiorców, które mają na celu zapewnić im rozpoznawalność ich produktów na rynku. Przez to, że umieszczane są one na towarach lub używane są w związku oferowanymi usługami, znaki stanowią idealny instrument komunikacji marketingowej między przedsiębiorcą a jego klientami – informują od kogo pochodzi towar lub usługa. Dlatego tak ważne jest, by uzyskać ochronę na nasze oznaczenie, które pozwala nam wyróżnić się na rynku. Aby uzyskać ochronę na znak towarowy, należy go zarejestrować, najlepiej z pomocą profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego, w urzędzie patentowym właściwym terytorialnie. W przypadku Polski będzie to Urząd Patentowy RP, jeżeli chcemy uzyskać ochronę na terenie UE – tym urzędem będzie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), z kolei międzynarodową rejestracją wzorów uzyskamy przez Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS