Questions and answers. Porady prawne.

Znak towarowy, a firma przedsiębiorcy

Znak towarowy, a firma przedsiębiorcy - 1.7 out of 5 based on 25 votes

Bardzo często w praktyce obrotu okazuje się, że firmę przedsiębiorcy utożsamia się z jego znakiem towarowym. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy korzystają z jednego oznaczenia w każdej z tych form. Firma i znak towarowy mogą, lecz nie muszą być tożsame. W świetle prawa i w kwestii ochrony tych zasobów przedsiębiorstwa występują natomiast istotne różnice.

Firma przedsiębiorcy i jej ochrona

Zgodnie z treścią artykułów 432-4310 kodeksu cywilnego firma jest indywidualizującym oznaczeniem przedsiębiorcy występującego w obrocie gospodarczym. Oznacza ona nazwę, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Działanie pod firmą jest nakazem ustawowym i każdy przedsiębiorca powinien się nią posługiwać, nabywając prawa i zaciągając zobowiązania, a także występować pod nią w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym. Firmą osoby fizycznej jest zasadniczo jej imię i nazwisko, a osoby prawnej – nazwa.

W myśl kodeksu cywilnego przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, o ile jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanych przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Znak towarowy i jego ochrona

W myśl art. 120 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być oznaczenie (niekoniecznie słowo!), którego celem jest odróżnianie towarów bądź usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa funkcjonujących na ryku. W celu uzyskania dla takiego oznaczenia ochrony prawnej, należy dokonać jego rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Wynikiem rejestracji jest nabycie prawa ochronnego na znak towarowy, polegającego na możliwości wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym i może być przedłużany.

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostanie naruszone, może posłużyć się następującymi mechanizmami ochronnymi: roszczeniem o zaniechanie naruszeń, roszczeniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a gdy naruszenie jest zawinione dodatkowo roszczeniem o naprawienie szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego albo przez zapłatę kwoty odpowiadającej opłacie licencyjnej, lub też innemu wynagrodzeniu. Uprawnionemu do znaku towarowego przysługuje również roszczenie prewencyjne polegające na możliwości żądania zaprzestania działań grożących naruszeniem znaku towarowego.

Co oczywiste, bardzo często zdarza się sytuacja, w której znak towarowy chroniony przez przedsiębiorcę jest identyczny z jego firmą. W takim przypadku to samo oznaczenie służy jednocześnie identyfikacji przedsiębiorcy oraz oferowanych przez niego towarów lub usług. Ma to znaczny wpływ na budowanie silnej i rozpoznawalnej marki.

Kolizja firmy ze znakiem towarowym innego przedsiębiorcy

Co jednak w sytuacji, gdy znak towarowy, który pragnie chronić jeden przedsiębiorca, jest identyczny z firmą innego przedsiębiorcy?

Sytuacje, w których dwóch różnych przedsiębiorców używa tego samego oznaczenia, choćby w innym charakterze, nie są w dzisiejszych czasach częste z uwagi na szeroki dostęp do informacji o innych uczestnikach rynku, ciągle jednak się zdarzają. W celu dochodzenia w takiej sytuacji praw, najistotniejsze dla przedsiębiorcy w ewentualnym sporze będzie wykazanie przysługującego pierwszeństwa używania oznaczenia.

Analiza podobnych przypadków (dla przykładu choćby świeża sprawa znaku towarowego LAGUIOLE, wyrok z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. sprawy C-598/14) pozwala pokusić się o stwierdzenie, że co do zasady: jeżeli znak towarowy został zarejestrowany wcześniej niż firma, to prawo używania tego oznaczenia uzyska właściciel znaku; jeżeli natomiast wcześniej została zarejestrowana firma, to działający pod nią przedsiębiorca uzyska to prawo.

W dzisiejszych czasach w procesie prowadzenia przedsiębiorstwa kreatywność i oryginalność jest nieodzowna, aby zminimalizować ryzyko sporów czy  konfuzji wśród odbiorców towarów i usług. Niezwykle istotne jest, by przedsiębiorcy używali swoich oznaczeń – czy to firm, czy znaków towarowych - świadomie i zarządzali kapitałem intelektualnym tak, aby nie narażać się na problemy. Warto także zapewnić używanym przez przedsiębiorców oznaczeniom pełną ochronę i w ten sposób najskuteczniej zabezpieczyć się przed naruszycielami.

Czytaj dalej...

Rejestracja znaków towarowych

Rejestracja znaków towarowych - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Zgłoszenia znaku towarowego można dokonać osobiście lub za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, za którego w zakresie praw własności przemysłowej uważa się rzecznika patentowego. Rejestracja znaku towarowego możliwa jest w trybie krajowym - w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), trybie europejskim - w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), trybie międzynarodowym - w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz na terytorium poszczególnych  państw bezpośrednio w krajowych urzędach patentowych.

Zgłoszenie jest uważane za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego. Oznacza to złożenie zgłoszenia w formie pisemnej na dzienniku podawczym Urzędu Patentowego, doręczenie zgłoszenia listem poleconym lub kurierskim, za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

Nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o termin zgłoszenia znaku towarowego. Można tego dokonać zaraz po jego stworzeniu, jak i po dłuższym okresie jego używania. Nie warto jednak zwlekać ze zgłoszeniem znaku, gdyż grozi to możliwością nabycia ochrony dla takiego samego lub podobnego znaku przez konkurencyjny podmiot i – w konsekwencji – stanowić może utrudnienie w uzyskaniu prawa ochronnego.  Generalnie bowiem w tym zakresie obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Pierwszeństwo uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się według daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

W zgłoszeniu należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Urząd Patentowy publikuje informację o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego i od tego momentu osoby trzecie mają możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Do czasu wydania decyzji zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą jednak prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których ten znak został zgłoszony.

W przypadku, gdy nie zostanie złożony żaden sprzeciw, albo złożony sprzeciw wpłynie po terminie bądź też zostanie oddalony, zgłoszony znak towarowy zostanie zarejestrowany (pod warunkiem wcześniejszej opłaty za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony znaku), a jego właścicielowi wydane świadectwo ochronne. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny, Urząd Patentowy odmówi udzielenia prawa ochronnego. 

Czytaj dalej...

Youtube: wykorzystywanie cudzych, chronionych prawem materiałów bez uzyskania zgody.

Youtube: wykorzystywanie cudzych, chronionych prawem materiałów bez uzyskania zgody. - 4.7 out of 5 based on 3 votes

Chociaż nadal słowo pisane jest najpopularniejszym nośnikiem treści, to jednak gonią je ruchome obrazy w postaci filmów. Aby cały świat mógł zobaczyć nasze filmowe dzieło, wcale nie trzeba być znanym reżyserem. Wystarczy nakręcić krótszy czy dłuższy film i umieścić go w serwisie umożlwiającym innym jego odtwarzanie, takim jak najbardziej znany portal tego rodzaju, YouTube.

Plagą YouTube’a jest jednak umieszczanie filmów, których rzeczywisty autor może nawet o tym nie wiedzieć. Mowa na przykład o zgrywanych na filmowym seansie filmach, wrzucanych później na portal w całości lub we fragmentach. Takie działanie jest zakazane. W polskim prawie rozpowszechnianie materiałów chronionych prawem autorskim zagrożone jest grzywną i karą pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Mieć się na baczności trzeba także używając przy montażu własnych filmów cudzych materiałów, na przykład zdjęć. Ich również nie można wykorzystywać bez zgody autora.

Czytaj dalej...

Prawo autorskie dla blogerów. Prawo autorskie na blogach.

Prawo autorskie dla blogerów. Prawo autorskie na blogach. - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Kiedyś swoimi przemyśleniami można się było podzielić co najwyżej z pamiętnikiem albo z najbliższymi przyjaciółmi. Teraz, w dobie internetu, nasze wywody na dowolny temat możemy upublicznić całemu światu. Wystarczy w tym celu założyć bloga. Prowadząc taki wirtualny pamiętnik nie można jednak zapominać, że wykorzystywanie na nim treści innych, niż nasze własne, wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Nakłada je system prawa autorskiego, który zapewnia poszanowanie praw twórców konkretnych utworów.

Na blogu (a także na swoim kanale na YouTubie) możemy bez niczyjej zgody wykorzystywać te treści – na przykład zdjęcia czy teksty – które sami stworzyliśmy. Sprawa jednak komplikuje się, jeśli chodzi o cudze publikacje. Generalnie, nie można przywłaszczać sobie autorstwa danego utworu. Jeśli wyjątkowo spodobało nam się cudze zdjęcie i chcemy je umieścić na naszym blogu, koniecznie musimy podać jego źródło lub autora, na przykład zamieszczając pod nim link do oryginału.

Czytaj dalej...

Prawo autorskie w edukacji, szkolnictwie. Dozwolony użytek.

Prawo autorskie w edukacji, szkolnictwie. Dozwolony użytek. - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Prawo autorskie to dziedzina, która pojawia się nie tylko na sali sądowej czy w prawniczych kancelariach, ale też ma znaczenie w życiu codziennym, na przykład w związku z edukacją i oświatą. Muszą brać je pod uwagę obie strony – uczniowie lub studenci i nauczyciele czy wykładowcy akademiccy.

Na szczęście, dozwolony użytek, wyjątek od ograniczeń nakładanych przez prawa autorskie, daje szerokie możliwości legalnego wykorzystania utworów w celach związanych z edukacją. Przykładowo, nauczyciel może wykorzystać na zajęciach zdjęcia czy teksty niebędące jego autorstwa, jeżeli maja one służyć przybliżeniu uczniom danej tematyki. Nie może jednak skompilować ich w jedną całość i sprzedawać na rynku jako własnego opracowania.

Prawo autorskie w szkolnictwie najważniejsze jest jednak w przypadku przygotowywania przez uczniów i studentów prac zaliczeniowych – to oni muszą być ich autorami. Zaliczenie musi być praca własną, a nie plagiatem.

Czytaj dalej...

Jak ochronić swoje zdjęcia przed kopiowaniem? Prawo autorskie dla fotografów.

Jak ochronić swoje zdjęcia przed kopiowaniem? Prawo autorskie dla fotografów. - 5.0 out of 5 based on 14 votes

Prawo autorskie zapewnia prawną ochronę każdego przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, zwanego ogólnie utworem. Utworem może więc również być wykonana fotografia, o ile posiada ona indywidualny charakter. Chodzi o to, aby twórca zdjęcia świadomie nadał jej cechy twórcze, np. poprzez świadomy wybór i uporządkowanie składników fotografii, dodanie określonych efektów, nadanie zdjęciu charakteru. Prawo autorskie do poszczególnego utworu przysługuje co do zasady jego autorowi z pewnymi wyjątkami (w niektórych przypadkach może np. przysługiwać jego pracodawcy).  Prawo autorskie przysługuje autorowi już w chwili ustalenia utworu, nie jest konieczna jego rejestracja. W przypadku utworu w postaci fotografii, ustaleniem utworu będzie już samo zrobienie zdjęcia i zapisanie go na karcie pamięci aparatu, czy też jego wydruk.

Czytaj dalej...

Jak zabezpieczyć autorstwo utworu, dzieła muzycznego?

Jak zabezpieczyć autorstwo utworu, dzieła muzycznego? - 5.0 out of 5 based on 11 votes

Prawo autorskie zapewnia prawną ochronę każdego przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, zwanego ogólnie utworem. Utworem może więc również być dzieło muzyczne, tj. piosenka, melodia, dżingiel, dźwięk itp. Prawo autorskie do poszczególnego utworu przysługuje co do zasady jego autorowi z pewnymi wyjątkami (w niektórych przypadkach może np. przysługiwać jego pracodawcy).  Prawo autorskie przysługuje autorowi już od chwili ustalenia utworu, nie jest konieczna jego rejestracja. Ustalenie utworu wymaga, aby był on przedstawiony w jakiejś formie. W przypadku utworu muzycznego, np. poprzez jego zapis nutowy. Uzyskanie ochrony na swój utwór muzyczny nie jest problematyczne - należy spełnić jedynie wymagania z ustawy. Dużo trudniej jest jednak w razie ewentualnego sporu wykazać istnienie praw autorskich do danego utworu.

Czytaj dalej...

Jak zabezpieczyć swój wynalazek lub odkrycie?

Jak zabezpieczyć swój wynalazek lub odkrycie? - 5.0 out of 5 based on 12 votes

Wynalazki mogą być chronione prawnie przez udzielenie patentu. Patenty są z kolei udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Aby wynalazek mógł być chroniony patentem, musi zatem być rozwiązaniem o charakterze technicznym. Wynalazki wspierają innowację i zachęcają do szukania coraz to nowszych rozwiązań. Dlatego tak ważne jest, by przedsiębiorcy mieli możliwość uzyskania ochrony na swoje unikalne rozwiązania, które przyczyniają się do ogólnego postępu na rynku. Aby uzyskać ochronę na wynalazek w postaci patentu, należy go zarejestrować, najlepiej z pomocą profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego, w urzędzie patentowym właściwym terytorialnie. W przypadku Polski będzie to Urząd Patentowy RP, jeżeli chcemy uzyskać ochronę na terenie UE – tym urzędem będzie European Patent Office (EPO), z kolei międzynarodową rejestracją patentów uzyskamy przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

Czytaj dalej...

Czym są wzory przemysłowe?

Czym są wzory przemysłowe? - 4.9 out of 5 based on 16 votes

Wymyśliłeś coś co ma oryginalny wygląd? Chciałbyś, żeby nikt Cię nie naśladował? Nie wiesz jak to chronić? Jest na to idealna forma ochrony – wzór przemysłowych.

Wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna zewnętrzna postać wytworu (produktu), zatem jako  wzór przemysłowy podlega tylko to, co jest widoczne gołym okiem. Nie ma praktycznie ograniczeń co do tego, co mogłoby podlegać ochronie jako wzór przemysłowy. Wzorami przemysłowymi może być szerokie spektrum przedmiotów, przykładowo:

1. Interfejsy stron internetowych lub programów komputerowych

Czytaj dalej...

Co oznacza znak TM, R, C, SM?

Co oznacza znak TM, R, C, SM? - 1.4 out of 5 based on 184 votes

Na różnych przedmiotach spotykasz wiele oznaczeń, a wśród nich „TM”, ®, © lub rzadziej SM. Co one oznaczają? Takie oznaczenia to forma informacji-ostrzeżenia, że komuś mogą przysługiwać określone prawa np. do logo lub innego oznaczenia towaru.

Oznaczenie „TM” umieszczone na towarze  np. obok oznaczenia graficznego lub słownego oznacza, że oznaczenie te jest znakiem towarowym podmiotu, który je używa. Przy tym warto dodać, że samo użycie oznaczenia „TM” nie oznacza automatycznie , że jest ono rzeczywiście chronione, a jedynie oznacza, że jego właściciel deklaruje, że ono jest znakiem towarowym.

Podobny charakter ma oznaczenie „SM” z tym, że odnosi się ono do usług .

Z kolei oznaczenie ®użyte obok oznaczenia na towarze oznacza, że jest ono zarejestrowanym oficjalnie znakiem towarowym. Warto dodać, że zgodnie z polskim prawem użycie takiego oznaczenie w odniesieniu do oznaczenia, które nie jest zarejestrowany znakiem towarowym stanowi naruszenie przepisów karnych.

Czytaj dalej...

Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

Czym zajmuje się rzecznik patentowy? - 5.0 out of 5 based on 15 votes

Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną w zakresie spraw dotyczących prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prawo własności przemysłowej obejmuje między innymi: znaki towarowe, wynalazki, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe. Rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem zarówno w postępowaniach zmierzających do uzyskania ochrony np. przez polskim Urzędem Patentowy lub Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), ale również w sprawach sądowych zmierzających do egzekwowania uzyskanej ochrony.

Rzecznik patentowy pełni zatem w zakresie własności przemysłowej podobną rolę jak adwokaci i radcowie prawni  w odniesieniu do innych dziedzin prawa. Najczęściej rzecznicy przygotowują dla swoich klientów zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych. Klientami rzecznika patentowego mogą być spółki, przedsiębiorcy, czy też twórcy. 

Czytaj dalej...

Przykłady znaków towarowych

Przykłady znaków towarowych - 5.0 out of 5 based on 18 votes

Najbardziej popularnymi w obrocie są znaki słowne (wyraz, wyrażenie zdanie), graficzne (rysunki, ornamenty) oraz słowno-graficzne (kombinacje elementów słownych i graficznych). Oprócz nich istnieją znaki niekonwencjonalne, np. przestrzenne (kształt towaru lub opakowania), dźwiękowe (melodie, inne sygnały dźwiękowe), hologramy, znaki pozycyjne, zapachowe, ruchome, znak w postaci koloru czy też kombinacje ich rodzajów, np. słowno-graficzno-przestrzenne.

Znaki słowne:

Apple, Nike, iPhone, Twój pomysł jest twoją przyszłością, Your idea is your future;

Czytaj dalej...

Co to jest znak towarowy? Znak R

Co to jest znak towarowy? Znak R - 5.0 out of 5 based on 16 votes

Są oznaczenia, które przyciągają uwagę, dają gwarancję jakości towarów nim oznaczonych i satysfakcję z zakupu. Są to znaki towarowe, których zadaniem jest odróżnienie  produktów oferowanych przez jednego przedsiębiorcę od produktów tego samego rodzaju, oferowanych przez inne podmioty. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, w szczególności wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna (np. kostka Rubika), w tym forma towaru lub opakowania (np. kształty batoników czy butelka), a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Ochronę uzyskuje się poprzez rejestrację znaku w odpowiednim urzędzie patentowym na okres 10 lat i którą można przedłużać bez ograniczeń o kolejne okresy 10-letnie pod warunkiem wniesienia stosownej opłaty. O tym, że mamy do czynienia z zarejestrowanym znakiem towarowym sugeruje litera R wpisana w okrąg ® (alt+r) którą właściciel znaku może (ale nie musi) umieścić w sąsiedztwie znaku towarowego.

Czytaj dalej...

Kto to jest rzecznik patentowy?

Kto to jest rzecznik patentowy? - 4.9 out of 5 based on 17 votes

Masz pomysł na fajne urządzenie, na które do tej pory nikt nie wpadł? Zastanawiasz się, czy aplikację na smartfona, którą wymyśliłeś, można prawnie chronić? Stworzyłeś fajny mebel i  chcesz się ustrzec przed jego kopiowaniem przez konkurencję. Po poradę zapukaj do kancelarii rzecznika patentowego. To osoba z prawniczym lub technicznym wykształceniem, która świadczy profesjonalną pomoc w sprawach własności przemysłowej, w szczególności dot. wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Zna się także na prawie autorskim i nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (znaki unijne, wzory wspólnotowe) oraz postępowaniach sądowych, prowadzi negocjacje, sporządza opinie prawne i analizy, wycenia znaki towarowe czy pomaga odzyskać domenę internetową lub pozbawić prawa do korzystania z niej przez podmiot nieuprawniony. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego, tak jak zawód radcy prawnego czy adwokata. Wykonują go osoby przygotowane do tego przez specjalny system kształcenia.

Czytaj dalej...

Jak zostać rzecznikiem patentowym?

Jak zostać rzecznikiem patentowym? - 4.8 out of 5 based on 17 votes

Rzecznik patentowy to zawód z długą tradycją. Zasady jego wykonywania określa ustawa o rzecznikach patentowych. Ogół rzeczników i aplikantów rzecznikowskich tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych (PIRP), samorząd zawodowy powołany do reprezentowania osób wykonujących ten zawód i sprawowania pieczy nad jego właściwą realizacją.

Jako że zawód ten łączy w sobie zarówno konieczność posiadania wiedzy technicznej, jak i prawniczej, mogą go wykonywać osoby o specyficznym wykształceniu – prawniczym lub z dziedziny mechaniki, chemii, fizyki czy podobnym.

Same studia wyższe nie wystarczają jednak do zostania rzecznikiem patentowym. Konieczne jest także odbycie trzyletniej aplikacji rzecznikowskiej, organizowanej przez PIRP, a później podejście do egzaminu końcowego i jego zaliczenie z pozytywnym wynikiem. Egzamin ten składa się z dwóch części, prawniczej i technicznej. W jego ramach należy zredagować wymagane pismo procesowe i opinię prawną oraz napisać opis patentowy.

Czytaj dalej...

Kiedy można skorzystać z usług rzecznika patentowego?

Kiedy można skorzystać z usług rzecznika patentowego? - 5.0 out of 5 based on 18 votes

Rzecznik patentowy to osoba, która pomoże Ci na przykład wtedy, kiedy masz problem ze znakiem towarowym czy patentem. Rzecznik będzie Ci pomocny między innymi w poniższych sytuacjach:

  • kiedy chcesz, żeby nikt inny oprócz Ciebie nie używał nazwy Twojego produktu;
  • kiedy chcesz zastrzec nazwę swojego przedsiębiorstwa;
  • kiedy wymyśliłeś urządzenie lub inną rzecz, której do tej pory nie było na rynku, a która będzie do czegoś przydatna lub rozwiązuje jakiś problem;
  • kiedy chcesz zachować dany wygląd produktu – na przykład wzór ubrania – lub jego opakowania (butelka, pudełko, kartonik) tylko dla siebie;
  • kiedy konkurent bez Twojej zgody używa nazwy twojego produktu;
  • kiedy ktoś narusza Twoje prawa z zakresu własności przemysłowej: patent, znak towarowy, wzór przemysłowy.

W każdej z tych sytuacji najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Czytaj dalej...

Wyszukiwarka znaków towarowych

Wyszukiwarka znaków towarowych - 5.0 out of 5 based on 14 votes

Rejestracja znaku towarowego daje możliwość ochrony praw jego właściciela przed nadużyciami innych przedsiębiorców. Dzięki uzyskaniu ochrony, znak może być używany tylko przez osobę, która w Urzędzie Patentowym wpisana jest jako uprawniony. Jak jednak dowiedzieć się, czy ktoś posiada zarejestrowane znaki towarowe albo czy nikt nie próbuje objąć ochroną oznaczenia zbyt podobnego do naszego znaku? W tym celu należy zapoznać się bliżej z wyszukiwarkami znaków towarowych.

Takie narzędzie jest zazwyczaj oferowane przez poszczególne urzędy odpowiadające za rejestrację znaków towarowych. Polski Urząd Patentowy na swojej stronie internetowej umożliwia wyszukiwanie zgłoszonych i zarejestrowanych znaków ze względu na różne kryteria: nazwę, właściciela, klasy zawarte w wykazie czy datę zgłoszenia. Podobne możliwości gwarantują inne urzędy: odpowiedzialny za znaki unijne Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) czy poszczególne urzędy krajowe.

Czytaj dalej...

Jak zastrzec i ochronić wzór przemysłowy?

Jak zastrzec i ochronić wzór przemysłowy? - 5.0 out of 5 based on 19 votes

Jako wzór przemysłowy chroniona może być każda postać wytworu lub jego części, która jest nowa i posiada indywidualny charakter, a także odnosi się do zewnętrznych elementów wytworu, jego kształtu, układu linii, kolorystyki, struktury, właściwości materiału, z którego został stworzony, ornamentacji i innych. Aby uzyskać ochronę na wzór przemysłowy, należy go zarejestrować, najlepiej z pomocą profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego, w urzędzie patentowym właściwym terytorialnie. Jeżeli chcemy uzyskać ochronę na terenie Polski, urzędem, do którego powinniśmy skierować zgłoszenie wzoru będzie Urząd Patentowy RP, jeżeli chcemy uzyskać ochronę na terenie UE – tym urzędem będzie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), z kolei międzynarodową rejestracją wzorów administruje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Profesjonalny pełnomocnik pomoże nam przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i przeprowadzi nas przez proces rejestracji naszego wzoru przemysłowego. 

Czytaj dalej...

Przygotuj się do zgłoszenia znaku towarowego

Przygotuj się do zgłoszenia znaku towarowego - 5.0 out of 5 based on 16 votes

Ochronę na znak towarowy najlepiej uzyskać w odpowiednim urzędzie patentowym składając zgłoszenie z asystą profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego. Pomoże on nam przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i przeprowadzi nas przez proces rejestracji naszego znaku. Zanim to jednak nastąpi warto przed zgłoszeniem upewnić się, że nasz znak nie będzie naruszał już zarejestrowanych znaków innych przedsiębiorców lub upewnić się, że nie ma innych przeszkód w rejestracji, wskazanych w ustawie. W tym celu warto zlecić rzecznikowi patentowemu przeprowadzenie badania naszego oznaczenia. Badanie to zakończy się sporządzeniem raportu, z którego będzie wynikało czy istnieją przeszkody w rejestracji wybranego przez nas oznaczenia. Jeżeli nie, rzecznik patentowy sporządzi zgłoszenie i pomoże skompletować niezbędne dokumenty. Konieczne będzie przede wszystkim, oprócz przedstawienia oznaczenia, na które chcemy uzyskać ochronę, załączenie listy towarów i usług, dla których znak ma być przeznaczony. W tym celu należy skorzystać z klasyfikacji nicejskiej.

Czytaj dalej...

Jak ochronić znaki towarowe?

Jak ochronić znaki towarowe? - 5.0 out of 5 based on 14 votes

Znaki towarowe to oznaczenia używane przez przedsiębiorców, które mają na celu zapewnić im rozpoznawalność ich produktów na rynku. Przez to, że umieszczane są one na towarach lub używane są w związku oferowanymi usługami, znaki stanowią idealny instrument komunikacji marketingowej między przedsiębiorcą a jego klientami – informują od kogo pochodzi towar lub usługa. Dlatego tak ważne jest, by uzyskać ochronę na nasze oznaczenie, które pozwala nam wyróżnić się na rynku. Aby uzyskać ochronę na znak towarowy, należy go zarejestrować, najlepiej z pomocą profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego, w urzędzie patentowym właściwym terytorialnie. W przypadku Polski będzie to Urząd Patentowy RP, jeżeli chcemy uzyskać ochronę na terenie UE – tym urzędem będzie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), z kolei międzynarodową rejestracją wzorów uzyskamy przez Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS