Wygaszenie znaku towarowego

W dniu 13 stycznia 2015 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie skargi złożonej przez jedną z wiodących sieci sprzedaży artykułów RTV-AGD na decyzję Urzędu Patentowego o wygaszeniu na wniosek naszego Klienta należącego do niej znaku towarowego. Dzięki właściwej i  skutecznej argumentacji naszego rzecznika patentowego korzystna dla naszego Klienta decyzja została obroniona i Sąd oddalił skargę jego konkurenta.

Czytaj dalej...

Robert Jarzynka

01

Rzecznik patentowy

Europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Wspólnik zarządzający Kanacelarii Prawno-Patentowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2009 r. wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
W latach 2006-2009 członek Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, od 2005 r. do 2009 r. pełnił funkcję Dziekana Okręgu Podlaskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2002 r. w jednej z wiodących warszawskich kancelarii patentowych. Od 2005 r. założyciel i wspólnik kancelarii prawno-patentowej Jarzynka i Wspólnicy. Współzałożyciel i wiceprezes „Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Własności Przemysłowej”.

Specjalizuje się w znakach towarowych, wynalazkach oraz wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych, postępowaniach zgłoszeniowych, postępowaniach dotyczących naruszeń oraz spornych, prowadzeniu procesów sądowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ochronie praw autorskich. Reprezentuje klientów m. in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),sądami administracyjnymi i powszechnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.

Czytaj dalej...

Zespół Kancelarii Prawno-Patentowej Jarzynka i Wspólnicy.

Rzecznicy Patentowi

Biuro patentowe, Kancelaria Prawno-Patentowa Jarzynka i Wspólnicy zapraszamy do współpracy. Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów krajowych
i zagranicznych w zakresie własności intelektualnej, w szczególności dotyczące znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych, praw autorskich, domen internetowych, nieuczciwej konkurencji, licencji i transferu praw wyłącznych. Podejmujemy czynności przed właściwymi organami krajowymi, tj. Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami celnymi. Reprezentujemy naszych klientów również przed zagranicznymi instytucjami właściwymi
w sprawach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz wynalazków: Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (Szwajcaria) oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium (Niemcy). Współpracujemy z kancelariami patentowymi
z innych krajów. Umożliwia nam to skuteczną pomoc w uzyskiwaniu na rzecz klientów praw własności intelektualnej i ściganiu naruszeń własności intelektualnej także poza terytorium Polski.

Czytaj dalej...

Korzystna decyzja Urzędu Patentowego

W dniu 26 czerwca 2013 r. Urząd Patentowy RP wydał korzystną dla naszego klienta decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, należący do słynnej firmy odzieżowej. Pełnomocnikiem w sprawie był nasz rzecznik patentowy.

Kolejne korzystne orzeczenie w sprawie przeciwko firmie odzieżowej. W dniu 7 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę firmy odzieżowej na decyzję Urzędu Patentowego RP, stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy tej firmy.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS