Aktualności Kancelarii & Patent News

Wzory przemysłowe i inne prawa w kontekście Brexitu

W ostatnim czasie sporo się mówi o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli tzw. Brexicie. Faktem jest, iż wyjście jednej z największych gospodarek UE wywrze ogromny wpływ nie tylko na funkcjonowanie całej Wspólnoty, ale także na niemal wszelkie gałęzie prawa, w tym prawo własności przemysłowej. Ma to o tyle istotne znaczenie, że wspólnotowe wzory przemysłowe zgłoszone przez podmioty z Unii Europejskiej swoją ochronę rozciągają na wszystkie państwa członkowskie, co z kolei jest ściśle związane z unijnym obrotem gospodarczym.

Do dnia 6 września 2017 roku kwestie związane z prawem własności przemysłowej były przez UE całkowicie pomijane, jednak tego dnia Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący praw własności intelektualnej (co dotyczy także wspólnotowych wzorów przemysłowych), w kontekście opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Dokument ten oparty jest o kilka głównych założeń, które będą negocjowane z Zjednoczonym Królestwem. Niektóre z nich będą miały istotne znacznie dla wzorów przemysłowych. Celem przedstawionych warunków jest zabezpieczenie praw podmiotów, które korzystają z dobrodziejstwa unijnych praw ochrony własności intelektualnej.
Pierwszy z przedstawionych przez Komisję Europejską warunków dotyczy praw o jednolitym charakterze, czyli przede wszystkim wspólnotowego wzoru przemysłowego i unijnego znaku towarowego, których udziela Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante. Zdaniem Unii w przypadku, gdy takie prawo ochronne powstało przed datą wystąpienia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty - winno ono obowiązywać na terenie Zjednoczonego Królestwa także po tej dacie, z uwzględnieniem konieczności uregulowania tej kwestii przez prawo krajowe. Tym samym, strony Brexitu winny uwzględnić konwersję praw własności przemysłowej w tym zakresie na prawo krajowe.
Drugi warunek obejmuje postępowania zgłoszeniowe dotyczące głównie wspólnotowych wzorów przemysłowych i unijnych znaków towarowych, które zostały wszczęte i niezakończone do czasu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wówczas zdaniem Komisji Europejskiej, zgłaszającemu podmiotowi, który chciałby zarejestrować wzór przemysłowy na terenie Zjednoczonego Królestwa, w pierwszej kolejności winno przysługiwać pierwszeństwo zgłoszenia wzoru wspólnotowego.
Trzeci warunek odnosi się głównie do wynalazków, a konkretnie do dodatkowego prawa ochronnego oraz przedłużenia jego ważności. Istotą prawa dodatkowego jest ochrona pewnej kategorii wynalazków, tj. produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, przy czym prawo to jest odrębne od patentu, jednak zapewnia ochronę przedmiotowych produktów po jego wygaśnięciu. Zdaniem Unii Europejskiej każdy podmiot, który przed dniem Brexitu wystąpił o uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego, winien być uprawniony do uzyskania takiego prawa na terenie Wielkiej Brytanii analogicznie do dotychczasowych przepisów unijnych.

Unia Europejska w swoich warunkach odnosi się także do baz danych. Zdaniem Komisji Europejskiej uprawnione podmioty, zgodnie z art. 7 dyrektywy 96/9/WE, którym przysługuje ochrona baz danych przed datą Brexitu - powinny korzystać z takiego prawa także po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Na zakończenie Komisja zwraca uwagę na wyczerpanie praw własności intelektualnej, co ma istotne znaczenie dla obrotu gospodarczego. Dotyczy to sytuacji, w której podmiot uprawniony do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego wprowadza produkty oparte na tym prawie na terenie Unii Europejskiej. Wówczas prawa te nie rozciągają się na dalsze działania związane z takimi produktami, np. na wprowadzanie do obrotu, czy też dalszą sprzedaż. Tym samym, wyczerpanie praw własności intelektualnej pozwala na niejako swobodne wprowadzanie produktów do obrotu, pomimo tego, że oparte zostały na zastrzeżonym wzorze przemysłowym lub oznaczone znakiem towarowym. Mając na względzie powyższe okoliczności, Komisja postuluje, aby w przypadku, gdy owe prawo obowiązuje na terenie Unii Europejskiej przez datą Brexitu - winno one obowiązywać zarówno na terenie zarówno Wspólnoty, jak i i Wielkiej Brytanii, także po wystąpieniu tej ostatniej z UE. Z kolei warunki dotyczące wyczerpania praw własności intelektualnej winny być uregulowane w unijnym porządku prawnym.

Wskazane powyżej kwestie niewątpliwie stanowią jedynie garstkę problematyki związanej ze wspólnotowym prawem własności przemysłowej w kontekście Brexitu. Unia Europejska dostrzega jednakże potrzebę uregulowania owych kwestii, co oznacza, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnych tego typu stanowisk Komisji Europejskiej.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.